Realizacja programu edukacji humanistycznej

Realizacja programu edukacji humanistycznej

Kalendarium spotkań polonistycznych – marzec 2021

01.03.2021 r.

Temat: Tadeusz Kościuszko – człowiek wolności.

            Spotkanie poświęcone jest Tadeuszowi Kościuszce, bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki, wielkiemu patriocie, dowódcy pierwszej walki powstańczej w obronie niepodległej Rzeczypospolitej. Jego losy skupiamy wokół wypowiedzianych przez niego słów: „Obywatel, który chce szczycić się dobrym Polakiem, powinien poświęcić wszystko dla Ojczyzny i być zawsze ludzkim i sprawiedliwym”.

04.03.2021 r.

Temat: Wszystko przegrał, wszystko wygrał – o Naczelniku upadającego Królestwa i odradzającej się Polski.

            Kolejne spotka nie poświęcone Tadeuszowi Kościuszce. Tym razem skupiamy się na największym zwycięstwie Naczelnika, jakie odniósł zza grobu. Było nim „uświadomienie narodowe chłopa [które] dokonało się za przewodem i za sprawą i w znaku Kościuszki […] W tej najdonioślejszej bitwie… o przynależność duszy ludowej, Kościuszko był wodzem” (Stanisław Pigoń). Mówimy o roli T. Kościuszki w tworzeniu jednolitego narodu polskiego, dla którego najwyższym dobrem jest niepodległa Ojczyzna.

06.03.2021 r.

Temat: Uczymy się odpowiedzialności za siebie nawzajem.

            Na podstawie amerykańsko – brytyjskiego filmu z 1967 r. w reżyserii Roberta Aldricha „Parszywa dwunastka” podejmujemy dyskusję o sensie, o wadze odpowiedzialności w grupie zdanych na siebie ludzi. Interesują nas relacje dwunastu straceńców, ludzi o różnych temperamentach i charakterach, niechętnych rozkazom i nakazom. Czy możliwe było pełne powodzenie misji? Czy odnajdujemy się w zaprezentowanych w filmie bohaterach?

11. 03. 2021 r.

Temat: Kłopotliwa Panorama.

            Poznajemy historię Panoramy Racławickiej Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Klejnot Powszechnej Wystawy Krajowej otwartej w 1894 r. we Lwowie, w 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, był manifestacją siły Polaków żyjących pod zaborami. Ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających, sławiła pierwszy czyn zbrojny w obronie niepodległości naszej Ojczyzny. Zniszczona w czasie I wojny światowej, cudem uratowana z drugiej, po wojnie miała być pocięta, aby nie przypominała o wrogości między bratnimi teraz narodami. Ostatecznie decyzją Stalina Panorama została przekazana Polsce jako „dar narodu ukraińskiego”. Trafiła do Wrocławia, ale na jej otwarcie trzeba było czekać kilkadziesiąt lat! Nastąpiło ono dopiero w 1985 r.

13. 03. 2021 r.

Temat:  Chłopi w powstaniu styczniowym.

            Poznajemy historię Józefa Odrowąża, powstańca styczniowego rannego w bitwie pod Małogoszczem i ubogiej szlachcianki z zapadłego dworku w Niezdołach.  Wielkie dzieło Stefana Żeromskiego pokazuje wrogość gromady chłopskiej do polskiego czynu niepodległościowego, choć nie brakuje w powieści także dowodów na udział chłopów w powstaniu. Nawiązujemy do postaci Tadeusza Kościuszki, przypominamy jego rolę w „uświadomieniu narodowym chłopa”, w tworzeniu jednolitego narodu polskiego.

Program zajęć edukacji humanistycznej – przedsiębiorczość 

W marcu 2021 roku w ramach zajęć programu edukacji humanistycznej ,którego zasadniczym celem jest wspomaganie dziewcząt w kształtowaniu  właściwych postaw społecznych i obywatelskich odbyły się zajęcia z przedsiębiorczości dotyczące :

  1. promowania postaw przedsiębiorczych w odniesieniu do znaczenia przedsiębiorczości, inicjatywności i kreatywności w życiu osobistym i zawodowym każdego obywatela oraz rozwoju  gospodarczego kraju;
  2.  zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości elektronicznej .

Na zajęciach omawiano zagadnienia związane z przygotowaniem do aktywności społecznej i zawodowej wychowanek ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Materiał filmowy prezentujący nowoczesne, kreatywne formy usług stanowił element aktywizujący wychowanki w rozmowach na temat innowacyjności i kreatywności w wykonywaniu przyszłego zawodu .Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z różnych form usług bankowych oraz zagrożenia wynikające z zaniedbań klientów banków w tym zakresie spotkały się z dużym zainteresowaniem wychowanek.

Program zajęć edukacji humanistycznej – język angielski

Po angielsku o Warszawie rozmawiały dziewczęta na zajęciach z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu DFS „Jest taki kraj ….” w lutym 2021 r. Ćwicząc  umiejętności rozumienia ze słuchu oglądały filmiki i słuchały znanych im już osób z Kanady zachwycających się naszą stolicą. Wykonując różne ćwiczenia na stronie LearningApps powtarzały nowo poznane słownictwo oraz  budowę i zastosowanie czasu Past Simple. Wypełniały karty pracy i sprawdzały  swoją wiedzy w grze Jeopardy z podziałem na grupy.

Powtórzenie czasowników nieregularnych odbyło się z wykorzystaniem opcji „challenge” na portalu Kahoot. Dziewczęta pracowały indywidualnie lub w parach, ale mogły cały czas porównywać swoje wyniki w ramach grupy. Wprowadzenie elementów rywalizacji ożywiło zdecydowanie zaangażowania wychowanek w pokonywanie nudnych, ale bardzo potrzebnych tajników gramatyki języka angielskiego.

Program zajęć edukacji humanistycznej – historia

W marcu,  najważniejszym wydarzeniem związanym z historią Polski był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca 2021 r. na zajęciach realizowanych w ramach projektu „Jest taki kraj…”  przypomniano pojęcia  takie jak: podziemie niepodległościowe, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. Omówiona została polityka władz komunistycznej Polski wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dziewczęta – w grupach – przygotowały krótką charakterystykę losów żołnierzy podziemia niepodległościowego, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kobiet.

Wykorzystywane na zajęciach  materiały filmowe i teksty źródłowe stanowiły podstawę do rozmów na temat motywów skłaniających żołnierzy podziemia niepodległościowego do kontynuowania zbrojnego oporu przeciwko władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944-1947.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.