Informacja o realizacji Programu w październiku 2020 r.

Informacja o realizacji Programu w październiku 2020 r.

Program edukacji humanistycznej realizowany ze  środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – październik 2020

W miesiącu październiku br. wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego uczestniczyły w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, historii, przedsiębiorczości i sportowo – rekreacyjnych.

Tematami zajęć  z języka polskiego  były:
• Dezyderaty w „Desideracie”
• Co znaczy, że człowiek jest istotą etyczną?
• Dekalog w „Dekalogu”;
• „Persona” – słowo oddające prawdę o człowieku jako istocie zdolnej do etyki
• Odkrywanie i opisywanie hierarchii między wartościami. „Dlaczego klasycy” Zbigniewa Herberta. Baśń o Księciu, który szukał wody na pustyni. Odkrywanie i opisywanie hierarchii między wartościami na podstawie „Małego Księcia” Antoine’a de Saint Exupery’ego.

Dziewczęta miały okazję przełożyć wezwania Desideraty na swoją codzienność i posłuchać ich w wykonaniu artystów Piwnicy pod Baranami. Historia Heraklita stała się przyczyną do rozważań nad znaczeniem słowa „ethos”. Poprzez „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta szukano odpowiedzi na pytanie jak żyć? Historia Syzyfa z „Mitu Syzyfa” Alberta Camusa stanowiła podstawę do rozważań nad tym, kim jest człowiek i jakie są jego wartości.

Na podstawie „Dlaczego klasycy” Zbigniewa Herberta dziewczęta próbowały definiować  wartości, których źródłem jest kultura śródziemnomorska, starożytna kultura grecko – rzymska, drugi obok chrześcijaństwa filar naszej cywilizacji. „Mały Książę” Antoine’a de Saint Exupery’ego. spowodował ożywioną dyskusję. Pojawiły się w niej:  główna idea utworu – szukanie przyjaciela, zapamiętane cytaty w rodzaju „Dobrze widzi się tylko sercem”, czy historia z różą.

Uwaga uczestniczek zajęć skupiła się na wątku realistycznym. Bohater – narrator z pierwszych stron utworu, skupiał uwagę dziewcząt na jego niezwykłej wrażliwości i wyobraźni. Z dużym zaangażowaniem uczestniczki dyskusji konfrontowały swoje doświadczenia z kontaktów z dorosłymi z wypowiedzi narratora na ten temat.

2 października 2020 r.  w  rocznicę  upadku Powstania Warszawskiego, wychowanki wysłuchały relacji świadków tamtych dni. Po ich wysłuchaniu podzieliły się własnymi refleksjami i sporządziły kalendarium powstańcze. Kończąc zajęcia, nikt nie miał wątpliwości, że prawdziwe jest twierdzenie „Pamięć o BOHATERACH jest naszym obowiązkiem”.

Zajęcia z przedsiębiorczości

Rozważania na temat znaczenia słowa „przedsiębiorczość” oraz różnych jego aspektów w odniesieniu zarówno do osobistych ,jak i zawodowych umiejętności każdego człowieka dotyczyły :
• ochrony konsumentów przed przestępstwami i działań rynku finansowego w ochronie konsumentów;
• zachowań nieetycznych na rynku finansowym z omówieniem sposobów zapobiegające ich występowaniu oraz roli organów ścigania w tym zakresie;
• bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego z niej korzystania;
• rozliczeń bezgotówkowych , w tym ćwiczeń w wypełnianiu dokumentów obrotu bezgotówkowego.

Obostrzenia epidemiczne uniemożliwiły wyjście na zajęcia praktyczne do banku. W związku z tym umiejętność wypełniania dokumentów obrotu bezgotówkowego dziewczęta ćwiczyły oglądając film dydaktyczny „Rozliczenia bezgotówkowe”.

Ostatnie październikowe zajęcia poświęcono sprawom związanym z wyborem zawodu oraz sposobom aktywnego poszukiwania pracy.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne stanowią integralną część projektu „Jest taki krajkształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży pokrzywdzonej przestępczością”.

Poprzez ćwiczenia w zakresie kozłowania, podawania piłki koszykowej w parach w miejscu i biegu, a także grę w siatkówkę wychowanki mają okazję rozwijać swoją sportową sprawność i doskonalić umiejętności gry zespołowej.

Jest to też czas nie tylko na dobrą, radosną zabawę ale także na eksponowanie swoich indywidualnych możliwości.

Niezależnie od pozytywnego oddziaływania ruchu na aspekt zdrowotny w sensie fizycznym, zajęcia sportowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu kompetencji społecznych uczestniczek zajęć.

Uczą odpowiedzialności za siebie i innych, wskazują cel i sposoby jego osiągania. Stwarzają szansę do odkrywania własnych talentów i ambicji, przez co mają znaczący wpływ na wzmacnianie wiary we własne siły.