Informacja o realizacji Programu w maju 2021

Informacja o realizacji Programu w maju 2021

W ramach ćwiczeń komunikacyjnych na zajęciach z języka angielskiego dziewczęta rozmawiały na temat polskich wokalistów, zespołów muzycznych i kompozytorów. Na pytanie, kogo z  muzyków chciałyby polecić nastolatkom z innych krajów początkowo dziewczęta wymieniały  nazwiska  anglojęzycznych muzyków i zespołów. Jednakże po powtórzeniu pytania nauczyciela  z zaznaczeniem, że chodzi o polskich muzyków okazało się, że uczestniczki zajęć znają utwory wielu Polaków.  Ćwicząc rozumienie ze słuchu dziewczęta wysłuchały nagrań dotyczących  życia i twórczości Fryderyka Chopina. Pracowały również z tekstem dotyczącym pomnika Fryderyka Chopina odpowiadając  na pytania dotyczące treści (poziom podstawowy) i  tworząc  pytania do podanych odpowiedzi (grupa zaawansowana). Podsumowując zajęcia dziewczęta potwierdziły, że potrafią rozmawiać po angielsku o polskiej muzyce i zachęcić do jej słuchania.

Kalendarium spotkań polonistycznych – maj 2021

08.05.2021 r.

Temat: Dobra wola źródłem moralnej osobowości człowieka.

            W dobrej woli człowieka znajdują się wielorakie „sposoby bycia” człowieka wobec wartości. Nazywamy je „cnotami”. I tak np. cnota męstwa to gotowość (a więc sposób bycia!) niesienia pomocy każdemu, kto znalazł się w niebezpieczeństwie. Cnota wierności nie pozwala nam odstąpić od wartości, które uznaliśmy za własne. Dzięki dobrej woli człowiek buduje się, staje się rzeczywiście „osobą” – „personą”, którą kształtuje świadomie „per se”. Przypominamy poznane w tym roku wiersze Zbigniewa Herberta, Jerzego Lieberta, Edwarda Stachury, Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza .Odnajdujemy w nich pochwałę hierarchii w świecie wartości oraz pokorną obecność Platońskiej triady: prawdy, dobra i piękna.

15.05.2021 r.

Temat: Patriotyzm dnia powszedniego.

            Odwołujemy się do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Poznajemy życie codzienne mieszkańców Soplicowa : ich dbałość o porządek, o ład, przestrzeganie zasad grzeczności, szacunek dla tradycji, wielkie umiłowanie ojczyzny… Odwołujemy się do „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Poznajemy okoliczności uformowania się polskiego pozytywizmu i jego program. Mówimy o dwóch mogiłach i ich funkcji w powieści. Jak być patriotą poza polem walki? Poznajemy patriotyzm walki i patriotyzm pracy – codziennej, żmudnej, w założeniu służącej ojczyźnie i ocalającej naród. My także, każdego dnia wykonując nasze codzienne obowiązki, służymy społeczności, służymy ojczyźnie, budujemy pokój.

22.05.2021 r.

Temat: Właściwe korzystanie z wolności.

            Zestawiamy tekst Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” i fragment Listu do Galatów św. Pawła, aby ukazać wspólną perspektywę moralną religii i niektórych dzieł sztuki. Określamy wspólną przestrzeń aksjologiczną obu tekstów, by widzieć sacrum nie tylko w kościele, ale także we własnym środowisku, w rodzinie, w życiu społecznym. Ustalamy realne (św. Paweł) i kreowane (Tadeusz Różewicz) relacje komunikacyjne w obu tekstach mające postać pouczenia, nakłaniania do dobra. Utrwalamy znaczenie funkcji perswazyjnej języka (karty pracy).

29.05.2021 r.

Temat: Każdy chce być kochany.

            Czytamy „Hymn o miłości” św. Pawła. Przyglądamy się poszczególnym przymiotom miłości. Zachwycamy się nimi, wyrażając pragnienie, aby z taką miłością nas traktowano. Konfrontujemy miłość z przeciwstawną jej nienawiścią – wracamy do wiersza Wisławy Szymborskiej „Nienawiść”. Konkluzja jest kolejną cegiełką w nauce o kondycji człowieka (Jerzy Liebert, „Uczę się ciebie, człowieku”). Poznajemy wiersz Tadeusza Różewicza „Obcy człowiek”. Rozpoznajemy stopień naszej wrażliwości na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na jego głód bycia wśród ludzi. Mówimy o bezdomnych, porzuconych i wykluczonych. Sprawdzamy naszą ludzką kondycję. Budujemy refleksję o nas samych.

Zajęcia  z edukacji humanistycznej

Zajęcia  z edukacji humanistycznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie poświęcone były zagadnieniom  godności i  wolności człowieka  oraz prawom, które mu przysługują. Podkreślano w sposób szczególny, że  źródłem praw człowieka jest godność ludzka. Uznaje się ją za wartość przyrodzoną i niezbywalną każdego człowieka. Zwrócono uwagę na fakt, że zasada poszanowania godności ludzkiej potwierdzona została w wielu dokumentach międzynarodowych.

Ponadto w ramach zajęć dziewczęta z dużym zainteresowaniem  wysłuchały relacji  byłej więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck- Pani prof. Wandy Półtawskiej.  Zwróciły uwagę i zapamiętały  fragmenty wypowiedzi autorki m.in.  „Człowiek musi odnaleźć swoją tożsamość” ;„Człowiek powinien się interesować, kim jest. Przynależność do narodu daje poczucie bezpieczeństwa, sensu życia”; „Okres II wojny światowej zniszczył poczucie godności człowieka, a wartość życia ludzkiego zmalała.” ;„Ludzie, którzy oddali życie za Ojczyznę, są wzorem dla następnego pokolenia”.; „Człowiek nie rodzi się ani świętym, ani zbrodniarzem”

W związku ze świętem Narodowym  przypadającym  3 maja dziewczęta miały możliwość porozmawiać  o  najważniejszym  akcie  prawnym,  jakim jest konstytucja  i zwrócić uwagę na wynikające z niej prawa i obowiązki każdego Polaka. Na zajęciach prezentowały przygotowane przez siebie prezentacje, wykazując przy tym duże zainteresowanie tematem.

Rok 2021 został ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Konstytucji 3 Maja. Dlatego też maj tego roku stał się Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Św. Siostry Faustyny miesiącem wspólnego świętowania   w ramach specjalnie dla tego celu opracowanego programu patriotycznego pt.” Pamiętasz? Wtedy grały wszystkie dzwony”. Celem programu  było    kształtowanie u wychowanek nawyku celebrowania  uroczystości państwowych i narodowych, wykorzystując przy tym historię  Krakowa i jego zabytki.

Spacer po Krakowskim Rynku to żywa lekcja historii i wspomnień wielkich Polaków np. miejsce przysięgi Tadeusza Kościuszki, Plac Jana Matejki z pomnikiem Grunwaldzkim; Kościół Mariacki, gdzie upamiętnione są wielkie rocznice i święta narodowe np.  odsieczy wiedeńskiej; czy wystawa XIX -wiecznego polskiego malarstwa i rzeźby w Sukiennicach. Przejście drogą królewską pod Krzyż Katyński to kolejny rozdział historii naszej Ojczyzny. Z kolei  Zamek Królewski na Wawelu wraz ze wzgórzem wawelskim to miejsce szczególne na historycznej i kulturowej mapie Polski. Siedziba królów polskich i symbol państwowości.

Przygotowany  z udziałem  wychowanek  montaż słowno-muzyczny  na temat konstytucji  i odegrał znaczącą rolą nie tylko w odniesieniu do rozwoju postaw patriotycznych , ale także wrażliwości estetycznej uczestniczek. Dziewczęta przygotowały scenografię, która obok symboli narodowych przedstawiała min. obraz Jana Matejki „ Konstytucja 3 Maja 1791 roku”,  sale zamku królewskiego  portrety „wielkich Polaków”, twórców Konstytucji. W programie wykorzystano   utwory m.in. Adama  Asnyka, Artura  Oppmana (Or-Ot), Władysława Bełzy, Józefa Stemlera, Zygmunta Krasińskiego, Marii Chełmońskiej, Ignacego Krasickiego.

W czasie zajęć  z edukacji humanistycznej w zakresie historii  dziewczęta odwiedziły Plac  Bohaterów Getta ,gdzie  zamordowano 2 tysiące Żydów. W  Aptece „Pod Orłem” poznały historię Tadeusza Pankiewicza . W jego aptece  znajdowali schronienie  deportowani Żydzi. Przekazywane były także  wiadomości i  pakunki na zewnątrz i wewnątrz getta. Likwidacja krakowskiego getta nastąpiła 13 i 14 marca 1943 r. Za swoje bohaterstwo Pankiewicz został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów.

Zajęcia  z edukacji humanistycznej w zakresie przedsiębiorczości – uczestniczki zajęć zostały zapoznane z prawami pracownika i obowiązującym w Polsce prawem podatkowym. Przedstawione im zostały także  przykłady   sposobów aktywnego poszukiwania pracy oraz przestępstw podatkowych. W ramach ćwiczeń praktycznych dziewczęta wypełniały  deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-0 (na przykładach). Tematem dyskusji podczas zajęć były też kwestie dotyczące potencjalnych problemów w pracy zawodowej i sposobów radzenia sobie z nimi.