Informacja o realizacji Programu w lutym 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w lutym 2023 r.

Na zajęciach z języka angielskiego w lutym 2023 r. uczennice klasy I i II LO realizowały cykl „wirtualnego zwiedzania” stolic Polski. Rozpoczynając wirtualne zwiedzanie dziewczęta poznawały podstawowe słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką. Podczas kolejnych spotkań poznawały i doskonaliły słownictwo dotyczące zabytków i ważnych miejsc Gniezna, Krakowa i Warszawy. Dziewczęta wypełniały karty pracy i grały w interaktywne gry językowe. Miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności rozumienia wypowiedzi w języku angielskim ze słuchu podczas oglądania filmów dotyczących omawianych miejsc.

Wypełnianie kart pracy słuchając osób mówiących szybko po angielsku było dla uczestniczek zajęć szczególnym wyzwaniem. Dziewczęta podkreślały, że najłatwiej radziły sobie z wypełnianiem kart, które dotyczyły miejsc, w których miały okazję być podczas organizowanych przez wychowawców wyjść i wycieczek. Uczennice klasy III LO kontynuowały cykl zajęć z tematyki „Koło życia”.

Zastanawiały się nad tym, co oznacza „zdrowy styl życia” i w jaki sposób człowiek powinien dążyć do włączenia zasad zdrowego stylu życia w swoją codzienność. Rozmawiały między innymi o ćwiczeniach fizycznych, higienie osobistej, wartościowych posiłkach, walce z nałogami itp. Kolejnym z zaplanowanych tematów były kwestie związane z edukacją. Dziewczęta miały możliwość powtórzenia i poszerzenia słownictwa dotyczącego edukacji w Polsce. Czytając tekst o polskim szkolnictwie wypełniały „luki” w tekście, uzupełniając je w odniesieniu do własnych doświadczeń.

Była to doskonała okazja do rozmów nie tylko o przeszłości, ale także o planach na przyszłość.  Dziewczęta rozmawiały o tym, gdzie, od kogo i w jaki sposób można się uczyć poza szkołą. Poznawały sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim Po obejrzeniu prezentacji gramatycznej, wypełniały karty pracy rozwiązując zadania typu: parafrazy i tłumaczenia fragmentów zdań. Wszystkie zajęcia rozpoczynały się od powtórzenia słownictwa z poprzedniego spotkania.

Uczennice dopasowywały słowa angielskie do ich polskich odpowiedników, uzupełniały anagramy, rozwiązywały zadania na tablicy interaktywnej.

Zajęcia z edukacji polonistycznej z elementami filozofii

01.02.2023 r.

Temat: W rocznicę wyzwolenia Auschwitz.

            Wspominamy okoliczności wyzwolenia 27 stycznia 1945 roku niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, grobowca miliona i stu tysięcy ofiar. Mówimy o „marszach śmierci”, których Niemcy zorganizowali ponad 60, o nieludzkim cierpieniu, okrucieństwie i bezkarności hitlerowskich oprawców. O 7 tysiącach wyzwolonych przez Armię Czerwoną, z których 4 i pół tysiąca w trzech szpitalach przez cztery miesiące przywracano do zdrowia. O 600 zamordowanych przez Niemców w ostatniej chwili przed opuszczeniem obozu, których uroczysty pogrzeb miesiąc po wyzwoleniu zorganizował Polski Czerwony Krzyż. Mówimy o bloku śmierci i heroicznej decyzji – dziś świętego – Maksymiliana Marii Kolbego. O transportach, selekcjach, komorach gazowych i krematoriach. Zapowiadamy zwiedzenie Muzeum Auschwitz.

04.02.2023 r.

Temat: Jak się zmieniamy?

            Wracamy do rozpoczętych prac o źródłach naszej moralnej przemiany. Prezentujemy odejście od pozornych do prawdziwych wartości, które budują nasze człowieczeństwo i otwierają jasną perspektywę na przyszłość. Penetrujemy procesy, sytuacje, relacje międzyosobowe z przeszłości, by budować nowy obraz siebie w oparciu o utrwalone wysokie wartości. Pojawiają się wymowne tytuły: „Zakręt… Zmiana roli… Drogi wyjścia…”, „Walka z czasem. Poemat o wędrówce. Gra o duszę, czyli córka marnotrawna”, „Prawda czasu”, „Kim ty jesteś i czego pragniesz?”.

06.02.2023 r.

Temat: Modernista o powstaniu listopadowym. Stanisław Wyspiański „Noc listopadowa”.

            Mówimy o ostatniej części „listopadowego tryptyku” Stanisława Wyspiańskiego („Warszawianka”, „Lelewel”, „Noc listopadowa”), tj. cyklu poświęconego powstaniu listopadowemu. Wyspiański w dramacie przywraca romantyczny patos ludziom i wydarzeniom, podkreśla momenty heroizmu. Zajmuje tym samym jednoznaczne stanowisko wobec tzw. szkoły krakowskiej, czyli zachowania istniejącego stanu rzeczy (rozbiorów), lojalizmu wobec monarchii Habsburgów i krytycznego osądu romantycznej idealizacji dziejów Polski. Buduje dwa przenikające się wzajemnie plany: plan wydarzeń historycznych i plan wydarzeń mitycznych. Szczególną rolę odgrywa wątek Demeter i Kory. To swoisty komentarz, uzupełniający wydarzenia historyczne. Pożegnanie Demeter z córką przed zejściem do Hadesu zapowiada klęskę powstania, ale jednocześnie daje nadzieję, że ofiara powstańców nie będzie daremna. I w przyszłości przyniesie zwycięstwo.

06.02.2023 r.

Temat: Pisarze polityczni polskiego oświecenia.

                        Mówimy o ożywczym klimacie reformatorskich idei przenikniętych patriotycznymi uczuciami, o ogniu gorących dyskusji toczonych wokół najistotniejszych dla kraju problemów społecznych i politycznych, o drogach wiodących do odrodzenia ojczyzny w XVIII w. Mówimy o tym, jakie Polska stanisławowska miała szczęście do oświeconych, utalentowanych księży: Bohomolca, Konarskiego, Staszica, Kołłątaja, „księcia poetów” Ignacego Krasickiego, ks. Franciszka Salezego Jezierskiego, zwanego „wulkanem gromów Kuźnicy Kołłątajowskiej”.

Słowa Adana Naruszewicza „Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, który sam siebie pierwej nie osłabił” czynimy mottem do przedstawienia dwóch pisarzy politycznych tego okresu – Stanisława Staszica i Hugona Kołłątaja. Poznajemy fragmenty „Przestróg dla Polski” S. Staszica, a z nich – siłę przekonań, sugestywność argumentów i wniosków, namiętne wołanie o konieczne reformy, które mogą uratować kraj od zguby. Zatrzymujemy się na jego słowach kierowanych do tych, którym dobro ojczyzny leży na sercu: „Nie całość jednego stanu, ale całość narodu całego jest prawem najwyższym”.

            Mówimy o Hugonie Kołłątaju i jego wielkiej ruchliwości w burzliwym okresie walk politycznych otwierających obrady Sejmu Wielkiego. Przypominamy jego dokonania w reformowaniu Akademii Krakowskiej, o doniosłej decyzji wprowadzenia w miejsce łaciny języka polskiego jako wykładowego. Poznajemy program koniecznych reform sformułowanych w anonimowych listach „Do Stanisława Małachowskiego” i w pracach słynnej Kuźnicy Kołłątajowskiej, słowem – cały arsenał publicystyki politycznej, który tak znaczącą odegrał rolę w batalii o przygotowanie Konstytucji 3 Maja.

06.02.2023 r.

Temat: Scena śmierci Rolanda.

            Wracamy do źródeł kultury europejskiej i skupiamy się na chrześcijańskich wartościach propagowanych w epoce średniowiecza. Przypominamy pojęcie uniwersalizmu średniowiecznego i założenia średniowiecznej parenezy. Skupiamy się na anonimowej „Pieśni o Rolandzie” i interpretujemy scenę śmierci tytułowego bohatera. Zwracamy uwagę na znaki heroizmu, znaki męstwa i znaki wiary. W utworze znajdujemy znaki śmierci godnej – tj. zgodnej z etosem rycerskim –tak umierają Oliwier i Turpin. Ale tylko śmierci Rolanda towarzyszą znaki śmierci heroicznej, co nadaje temu wydarzeniu wymiar nadludzki; stąd patos. I stąd to Roland jest postacią wzorcową dla całego średniowiecznego rycerstwa.

07.02.2023 r.

Temat: Julian Ursyn Niemcewicz – „człowiek – Polska”.

            To o nim współcześni mówili „człowiek – Polska”, „wyrocznia narodu”, „obywatel wyższy nad wszelkie zarzuty”. To Julian Ursyn Niemcewicz, poeta i żołnierz, dla którego dobro Polski było zawsze celem najwyższym i całym swoim życiem świadczył o wielkiej miłości ojczyzny. Walczył o naprawę państwa w burzliwych latach Sejmu Czteroletniego, potem bił się w insurekcji kościuszkowskiej jako adiutant samego Kościuszki, pod Maciejowicami doznał goryczy klęski i wraz z Naczelnikiem dzielił rosyjską niewolę.

 Przypominamy „Powrót posła” – pierwszą polską komedię polityczną, której sens król Stanisław August oddał słowami: „całość zawiera treść Sejmu”. Istotnie, utwór ten zrodzony z walki o zwycięstwo reform państwa, wypływał z patriotycznego ducha. Już w czasach niewoli Niemcewicz napisał „Śpiewy historyczne” (1816). Odegrały one ogromnie ważną rolę w zachowaniu świadomości narodowej, budziły poczucie dumy z niegdyś pełnego chwały narodu. Nie było niemal wiejskiego dworu czy domu w mieście w czasach rozbiorów, gdzie by nie czytano „Śpiewów”, nie uczono się ich na pamięć, nie śpiewano w formie kołysanek dzieciom. Całe pokolenia uczyły się na tej książeczce tropionej przez cenzurę i policję zaborców, dziejów swojego narodu, czekając na niepodległość.

18.02.2023 r.

Temat: Rola teatru w dobie Sejmu Czteroletniego.

            Poznajemy bliżej tę „redutę” oświecenia. Przypominamy rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w powołaniu tej instytucji, rolę Wojciecha Bogusławskiego, ale nade wszystko skupiamy się na polskich autorach sztuk teatralnych. Mówimy o Franciszku Zabłockim i Julianie Ursynie Niemcewiczu. Ich gorący patriotyzm, ich wielkie zaangażowanie w dzieło pilnych reform państwa zaowocowało podniesieniem temperatury żarliwości sporów około Konstytucji. Zwłaszcza „Powrót posła” J. U. Niemcewicza. Przenosimy fragment tego utworu na scenę. Dyskusja o aktualnym położeniu państwa polskiego, o przyczynach jego upadku i koniecznych zmianach ze sceny brzmi niezwykle przekonująco….

18.02.2023 r.

Temat: Głód i wojna – doświadczenia graniczne człowieka w sztuce XX w.

            Przedmiotem naszych rozważań jest bodaj najważniejszy obraz w dorobku Joana Miro, „Karnawał Arlekina”. Tytuł dzieła nawiązuje do francuskiego wyrażenia „repas d` Arleqin” (1924), co oznacza „posiłek Arlekina”.  A ów „posiłek” to resztki jedzenia wynajdowane przez nędzarzy i bezdomnych w kubłach na śmiecie i wysypiskach. Dzieło Miro jest owocem halucynacji głodowych, jakie były doświadczeniem malarza. Nasze refleksje skupiają się na tym bólu świata, który niezmiennie od stuleci dotyka pojedynczych ludzi i całe grupy społeczne. Drugim jest wojna. Mówimy o niej odwołując się do obrazu „Oblicze wojny” Salvadora Dali (1941). Głowa, która mimo obecności skóry, jest samą czaszką, ma oczodoły i usta wypełnione podobnymi czaszkami. W oczodołach przerażenie. Wykrzywione krzykiem rozpaczy usta. Wokół pustynia. Wszędzie śmierć.

Głód i wojna – graniczne doświadczenia człowieka, nie tylko współczesnego.

22.02.2023 r.

Temat: „W czynieniu dobra nie ustawajmy”.

Mówimy o naszej przemianie wewnętrznej i o jej źródłach. Odwołujemy się do dwóch zdań z Listu do Galatów św. Pawła: „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim”. Skupiamy się na dwóch kategoriach czasu wyrażonych słowami: „pora, która nadejdzie” oraz „dopóki mamy czas”.

Musimy być uważnymi. Każdy moment (kairos) niesie ze sobą jakąś szansę i dobrze jest właściwie ją wykorzystać. Wtedy, „gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony”. W tym kontekście prezentujemy nasze „plony” – prace plastyczne wychowanek wykonane na temat „Jak się zmieniamy”. Chętne autorki dzielą się swoimi refleksjami na temat źródeł i kierunków swojej przemiany wewnętrznej. Na koniec zostały ogłoszone wyniki konkursu na trzy najlepsze prace.

23.02.2023 r.

Temat: Zbuntowani romantycy.

            Wychodząc od biografii lorda Gordona Byrona, mówimy o starej chrześcijańskiej idei, do której romantycy byli szczególnie przywiązani. Wiąże się ona z wygnaniem z raju Adama i Ewy i wieczną wędrówką człowieka do Nowego Jeruzalem. Człowiek, wieczny „homo viator”, przeżywa swoją wędrówkę w postawie buntu przeciwko źle urządzonemu światu, przeciwko różnorakim przejawom zła. Porównujemy bohatera „Giaura” Byrona z bohaterem „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. Mówimy o tym, co różniło polski romantyzm od europejskiego, o patriotycznym klimacie, w którym wyrósł i o tym, jakie to miało konsekwencje w kreacji bohaterów literackich polskich autorów.

23.02.2023 r.

Temat: „Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną…” (Jan Lechoń).             Stawiamy pytanie o świat wartości, które są dla nas ważne dzisiaj. Wykonujemy prace plastyczne na ten temat. Mówimy w nich o przeszłości, którą oceniamy krytycznie, o źródłach naszej przemiany i o tych wartościach, co do których mamy przekonanie, że nie zrezygnujemy z nich w przyszłości.

Zajęcia z edukacji obywatelskiej

Na zajęciach z edukacji obywatelskiej w lutym 2023 r. dziewczęta miały okazję zastanowić się nad znaczeniem pokoju, jako wartości, bez której nie jest możliwy rozwój społeczeństwa, jako całości, ani też, jako jednostki ludzkiej. Uczestniczki zajęć zgodnie stwierdziły, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.

Pokój na świecie jest konieczny, aby móc podjąć walkę z problemami współczesnego świata, takimi jak niedożywienie  ludzi, epidemie, nierówny poziom życia itp. Rozmowy na temat znaczenia pokoju w życiu każdego człowieka sprzyjały rozwijaniu umiejętności w samodzielnym wyrażaniu własnych poglądów i formułowaniu zasadnych argumentów w odniesieniu do konieczności posiadania własnych praw.

81 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową była okazją do przypomnienie uczestniczkom zajęć z edukacji historycznej o Generale Auguście Emilu Fieldorfie „NIL’u, legendarnym dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

W dniu 19 lutego 2023 r. przypadła 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Przypomnienie faktów z jego życia i naukowych osiągnięć było tematem spotkań z wychowankami w lutym 2023 r.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.