Informacja o realizacji Programu – marzec 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – marzec 2022 r.

Zajęcia z edukacji polonistycznej z elementami filozofii

01.03.2022 r.

Temat: Katyń.            

Przypominamy tragiczną kartę naszej historii – uwięzienie i rozstrzelanie prawie 22 tysięcy polskich oficerów, pograniczników, policjantów i innych przedstawicieli polskiej inteligencji. To skutek napaści Armii Czerwonej na Polskę – napadniętą wcześniej przez III Rzeszę Niemiecką – 17 września 1939 r. Mówimy o obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. O miejscach kaźni: Katyniu, Kuropatach, Kalininie, Charkowie. O półwiecznym kłamstwie katyńskim i jego skutkach. O tym, że Stalin nie tylko przekonywał opinię publiczną, że sprawcami zbrodni byli Niemcy, ale też wykorzystał Katyń do izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Oglądamy film Andrzeja Wajdy „Katyń”.

07.03.2022 r.

Temat: Pan Cogito o cnocie.

            Czytamy wiersz Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o cnocie”. Przypominamy, jakie miejsce w hierarchii wartości – od czasów starożytnych Greków i Rzymian – ma cnota. Mówimy o tej wartości w kontekście trwającej zbrojnej agresji Rosji na terenie Ukrainy. Gorzko konstatujemy za Herbertem, że cnota „nie jest oblubienicą prawdziwych mężczyzn”. Pan Cogito identyfikuje ich jako „generałów, atletów władzy, despotów”. Dla nich cnota jest pojęciem przestarzałym, niegodnym uwagi, nieatrakcyjnym, bez powabu. Stosują siłę, przemoc i w tym czują się dobrze. Tymczasem cnota, niezmienna od wieków, „nieznośna w swoim uporze”, zawsze na siłę, na zło, na przemoc i zbrodnię „powtarza wielkie – NIE”.

08.03.2022 r.

Temat: Wielkie postacie polskiego oświecenia. Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki.             Powracamy do patriotycznej atmosfery polskiego oświecenia. To właśnie patriotyczny klimat wysiłków Polaków, by nie dopuścić do upadku państwa, zrodził wielkich bohaterów. Wśród nich – gen. Jan Henryk Dąbrowski. Karierę wojskową i szlify generalskie zdobył w wojsku saskim, prawie nie mówił po polsku. W wojsku polskim pojawił się przy okazji wojny z Rosją w 1792 r., toczonej w obronie Konstytucji 3 Maja. Po klęsce nasz późniejszy bohater stanął przed insurekcyjnym sądem. Wyrok mógł być tylko jeden. Płomienną mowę w jego obronie wygłosił Józef Wybicki, późniejszy przyjaciel i wielbiciel Dąbrowskiego. I wybawił zdezorientowanego generała od stryczka. Historia połączyła ich losy. Gen. Jan Henryk Dąbrowski stanął z woli Napoleona na czele Legionów Polskich. Józef Wybicki napisał dla polskich żołnierzy pieśń „do podniesienia ducha”. „Pieśń legionów polskich we Włoszech”, śpiewana na wszystkich frontach, na których walczyli Polacy przez wszystkie lata naszej narodowej niewoli, ostatecznie stała się naszym hymnem narodowym.

14.03.2022 r.

Temat: „Będziemy razem nie mieć domu…”     W obliczu kolejnego dnia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę i napływu do Polski fali uchodźców wojennych z Ukrainy, czytamy wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny”. Mówimy o osobistych doświadczeniach autora wiersza, który, urodzony w Drohobyczu, żołnierz I wojny światowej, po wybuchu II wojny światowej musiał uciekać ze swojego domu i swojej ojczyzny. I przez wszystkie lata spędzone na emigracji tęsknił za swoim domem, za swoją rodzinną ziemią, za językiem, za wszystkim, co wiąże się z pojęciem „ojczyzna”. Odgadujemy, że zamknięte w wierszu emocje są bliskie wszystkim mieszkańcom Ukrainy, których bomby i rosyjskie czołgi wygnały z własnych domów i kazały im szukać schronienia na obcej ziemi.

W ramach zajęć z edukacji historycznej dziewczęta pracowały wokół dwóch tematów:

1) Wyklęci / niezłomni – podziemie niepodległościowe 1944-1963.

2)  Co to jest „Kwatera Ł” – Kwatera na „Łączce”?

Motywem przewodnim zajęć były słowa poety Zbigniewa Herberta, który tak pisał o Żołnierzach Wyklętych: „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy.” Dziewczęta, niektóre po raz pierwszy, a niektóre po raz kolejny odpowiadały na pytania: Dlaczego wyklęci? Dlaczego niezłomni? 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, bo wyklęci przez komunistów; nazywani przez nich bandytami, szpiegami; skazywani przez ówczesne władze na poniżenie, hańbę i wieczne zapomnienie.

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI ze względu na swoją postawę. Pomimo zakończenia II wojny światowej kontynuowali walkę o wolną i suwerenną Polskę, walczyli z komunistami, oddawali życie za nasz kraj. Na zajęciach wykorzystane zostały prezentacje multimedialne i zdjęcia przywołujące losy wielu Niezłomnych. Dziewczęta poznały tragiczne historie Jana Rodowicza „Anody”, Danuty Siędzikówny „Inki”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”oraz Józefa Franczaka „Lalusia”. Uczestniczki zajęć wykonały dekoracje, które nie tylko przybliżały omawiane zagadnienia i postacie, ale pozwoliły lepiej zrozumieć na czym polegał tragizm działaczy podziemia niepodległościowego oraz motywy skłaniające żołnierzy podziemia niepodległościowego do kontynuowania zbrojnego oporu przeciwko władzy komunistycznej. Sporo emocji towarzyszyło słuchanym z zainteresowaniem historiom związanym z Kwaterą na „Łączce”.

Zajęcia z edukacji obywatelskiej stanowiły uzupełnienie zagadnień omawianych na zajęciach z edukacji historycznej, w odniesieniu do obywatelskich obowiązków Polaków wobec Żołnierzy Wyklętych. Preambuła przyjętej 3 lutego 2011 r. ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” głosząca W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu zmusza do refleksjinad złożonymi, tragicznymi wydarzeniami naszej historii. Zobowiązuje jednocześnie do wdzięczności bohaterom narodowym, obrońcom polskiej niepodległości. Dlatego też, po historycznych rozważaniach, uczestniczki zajęć udały się do krakowskiego Parku im. H. Jordana, aby tam, w parkowej Galerii Wielkich Polaków XX wieku oddać hołd Żołnierzom Wyklętym. W ten sposób wychowanki MOW wzięły udział w sztafecie pokoleń, której celem głównym jest pamięć o świadkach naszej historii. To wyraz miłości do Ojczyzny i jedna z form współczesnego patriotyzmu. Żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, nie walczymy o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny, jak wiele poprzednich pokoleń. Współczesny patriotyzm przyjmuje odmienną formę. Jest oparty – przede wszystkim – na zasadzie bycia dobrym obywatelem, wypełniającym swoje obowiązki wobec Ojczyzny i współobywateli.

Spotkanie z rodzicami wychowanek Podczas spotkania, które odbyło się 12 marca 2022 r. rodzice i opiekunowie prawni mieli okazję wysłuchać specjalnie dla nich przygotowanego wykładu pt. „Prawo stanowione a prawo naturalne”. Edukacja prawna rodziców stanowi ważny element programu projektu „Jest taki kraj…”, dlatego też podczas spotkań z rodzicami – zarówno tych ogólnych, jak i indywidualnych – tematyka prawna pojawia się bardzo często. Szacunek do prawa jest sprawą kluczową w prawidłowym funkcjonowaniu każdego człowieka i każdego społeczeństwa.

Zajęcia z języka angielskiego

Podczas zajęć językowych w marcu kontynuowano cykl tematów dotyczących patronów roku 2022 r. W ramach przygotowania do pracy z tekstem dziewczęta wypełniały karty pracy (łączenie słów angielskich z ich polskim znaczeniem, krzyżówki, wykreślanki) i grały we własnoręcznie przygotowane bingo. Następnie powtarzały słownictwo w różnorodnych grach interaktywnych, co jak zawsze wywoływało wiele emocji.

Podczas kolejnych zajęć uczennice pracowały z tekstem dotyczącym życia i działalności Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, która wyrażała sprzeciw wobec antypolskiej polityki zaborców i walczyła o prawa kobiet. Dziewczęta łączyły polskie tytuły utworów Konopnickiej z ich angielskimi odpowiednikami. Sprowokowało to dyskusję dotyczącą tłumaczeń tytułów różnych utworów literackich i filmów. Następnie uczennice pracując w parach sprawdziły swoją wiedzę na temat tej patronki roku 2022 wykonując ćwiczenie typu prawda/fałsz. Kolejne ćwiczenie sprawdzało umiejętność dopasowywania nagłówków do poszczególnych części tekstu. Zajęcia gramatyczne w marcu dotyczyły sposobów wyrażania przyszłości w języku angielskim. Po wprowadzeniu teoretycznym i powtórzeniu budowy i zastosowania czasów i wyrażeń dziewczęta wykonywały ćwiczenia na kartach pracy.