Informacja o realizacji Programu – listopad 2022 r.

Informacja o realizacji Programu – listopad 2022 r.

PATRIOTYZM MŁODZIEŻY
– HISTORIA – TRADYCJE – WSPÓŁCZESNOŚĆ

Pod tym tytułem, z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 18 listopada br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się konferencja organizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im św. Siostry Faustyny, przy wsparciu finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz społeczności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im św. Siostry Faustyny w Krakowie w konferencji udział wzięli wychowankowie i wychowawcy z   innych Ośrodków m.in. we Wrocławiu, Kaliszu, Wielkich Drogach, Mszanie Dolnej.

Byli także obecni   przedstawiciele lokalnych władz: Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.  Wykłady wygłosili pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Cezary Pałka i Kamil Szkaradek, psycholog Wanda Papugowa oraz s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W przerwach między wykładami dziewczęta z MOW w Krakowie prezentowały swoje taneczne aranżacje i śpiewały pieśni patriotyczne. Ich występy, podobnie jak przygotowany przez nie program artystyczny „Polska Niepodległa – Serca Mojego Umiłowanie” zostały wysoko ocenione przez uczestników konferencji. Niezależnie od oficjalnych punktów programu, nie brakło okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy gospodarzami i zaproszonymi gośćmi, dotyczących pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą w ośrodkach wychowawczych.

Zrodziły się też pomysły na współpracę w zakresie wspomagania realizowanych celów i zadań Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych poprzez realizację programów wspieranych przez Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Harmonogram zajęć z zakresu kształcenia polonistycznego z elementami filozofii

02.11.2022 r.

Rozmowa Mistrza Mirona ze śmiercią.

Nawiązując do wczorajszej uroczystości Wszystkich Świętych i obchodzonego dzisiaj Dnia Zadusznych, rozmawiamy o śmierci. Odwołujemy się do wiersza (a właściwie dramatu) Mirona Białoszewskiego „Wywiad”. Jest tu wiele nawiązań do średniowiecznej „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią”, ale jednocześnie wszystko jest inaczej. Mistrz Polikarp prosił o spotkanie ze śmiercią, Mistrz Miron wcale o to nie prosi. Więcej, nie poznał jej! 

Jakie jest przesłanie wiersza? Mistrz Miron odsłania przed współczesnymi lustro, w którym zobaczą siebie samych: beztroskie dzieci epoki, w której o własnej śmierci człowiek chce zapomnieć tak dalece, że nie poznaje jej jeszcze w chwili, gdy przed nią sam uchyla drzwi.

Gdy czytamy tekst z podziałem na role, okazuje się, że wiersz nie jest żartem. Poznajemy to po dokładnym przyjrzeniu się partykule „już”. Odsłania ona pytanie poety o dwie postawy wobec śmierci: gotowości i niegotowości na spotkanie z nią. Mistrz Miron był gotowy.

05.11.2022 r.

 Dyskusja o naprawie Rzeczypospolitej w XVI w.

Mówimy o wielkiej odpowiedzialności za Polskę największych naszych renesansowych twórców. Przywołujemy Andrzeja Frycza Modrzewskiego i jego wielkie dzieło „O naprawie Rzeczypospolitej”. Zwracamy uwagę na aktualność jego postulatów: równość obywateli wobec prawa, sprawiedliwe sądy, podniesienie poziomu nauczania młodzieży z naciskiem na wychowanie obywatelskie.

Mówimy o żarliwej miłości ojczyzny ks. Piotra Skargi wyrażonej w „Kazaniach sejmowych”, o krytyce prywaty, o braku miłości ojczyzny, o upadku obyczajów i osłabianiu władzy. Pojawia się tu motyw ojczyzny – matki oraz ojczyzny – okrętu. Stąd „Żywoty …” od czasu romantyzmu i już do końca niewoli narodowej stanowiły obowiązkową lekturę patriotyczną.

I wreszcie skupiamy się na twórczości Jana Kochanowskiego, zwłaszcza na odzwierciedlonej w pieśniach jego trosce o ojczyznę. To z pieśni Kochanowskiego pochodzi słynny cytat: „A jeśli komu droga otwarta do nieba// Tym, co służą ojczyźnie”. Mówimy o „Odprawie posłów greckich” i słynnej pieśni „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…”. Poeta surowo ocenia rodaków, którzy przedkładają własne wygody i korzyści nad dobro państwa.

09.11.2022 r.

Pod wielkim dachem nieba.

Nawiązujemy do „Pieśni słonecznej” św. Franciszka. I przywołujemy współczesnego poetę, wielkiego wielbiciela natury i wiecznego wędrowca – Edwarda Stachurę. Mówimy o jego wielkiej niezgodzie na brak braterstwa i głębokiej potrzebie przebłagania Boga za wszelkie zło świata, a nade wszystko za degradację osoby ludzkiej w urbanistycznej rzeczywistości. Czytamy jego wiersz „Confiteor” i nakładamy widzenie świata poety na tekst „Desideraty”. Konfrontujemy się z jej postulatami i oceną ludzkiej kondycji w wierszu Stachury.

12.11.2022 r.

„Zachód leży w złu”. Konflikt pychy i nihilizmu z chrześcijańską miłością i pokorą

Na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, prezentującej konflikt „racji rozumu” i „racji serca”, mówimy wprost o konflikcie ateizmu z chrześcijaństwem, zlaicyzowanego świata z prawdą Chrystusowej ewangelii. Powieść Dostojewskiego to wielki traktat moralny o skutkach odrzucenia Boga („Jeśli Boga nie ma, wszystko jest możliwe”). Wchodzimy w krąg „przeklętych problemów”: wiary i zwątpienia, grzechu i odkupienia, wielkoduszności człowieka i mroków czających się na dnie jego duszy, pogodzenia faktu istnienia zła z istnieniem i dobrocią Boga. To detronizacja Boga i odrzucenie religii i moralności prowadzi do zastąpienia tradycyjnej etyki etyką skrajnego indywidualizmu, która usprawiedliwia zbrodnię. Czyniąc jawnogrzesznicę Sonię „naczyniem Mądrości Bożej” pisarz wyraził przeświadczenie, że istnieje głęboka przepaść między wiarą a rozumem, między mądrością Boga a mądrością świata.

Nie rozum zatem jest prawdziwą wartością, ale wiara, nadzieja i miłość.

Zajęcia językowe

Zajęcia językowe w listopadzie dotyczyły spraw związanych ze Świętem Odzyskania Niepodległości. Dziewczęta pracowały nad utrwalaniem i nabywaniem nowych słów i wyrażeń dotyczących postaw patriotycznych, wydarzeń historycznych, czy usytuowania Polski na mapie Europy. Podczas ćwiczeń komunikacyjnych uczennice rozmawiały m.in. o symbolach narodowych oraz o tym, z czym Polskę kojarzą obcokrajowcy.

Pracując z tekstem odnoszącym się do Święta Odzyskania Niepodległości i jego obchodów, dziewczęta wypełniały luki i sprawdzały swoją wiedzę dotyczącą tematu zajęć. Nie zabrakło również gier językowych online, które cieszą się ogromna popularnością wśród wychowanek i skutecznie pomagają im utrwalać poznawane słownictwo.