Realizacja zajęć w okresie od września do grudnia 2021 r.

Realizacja zajęć w okresie od września do grudnia 2021 r.

We wrześniu 2021 r., po wakacyjnej przerwie, w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!” rozpoczęły się warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze dla wychowanek. Kontynuowano pracę w trzech blokach: język angielski, język rosyjski i matematyka.

Podczas zajęć z języka angielskiego które trwały do grudnia 2021 r. uczennice kl. VII i VIII miały możliwość powtórzenia i utrwalenia struktur gramatycznych czasu Present Simple i Present Continous oraz Past Simple i Past Continous Pracowały w oparciu o teksty doskonalące słownictwo dotyczące wyglądu, cech charakteru i emocji, uczestnicząc w różnych formach aktywnej nauki np. burzy mózgów czy gier i zabaw. Podczas zajęć grudniowych dziewczęta poznawały słownictwo związane z tradycjami Bożonarodzeniowymi, polskimi i angielskimi. Zajęcia miały charakter spotkań w małych grupach lub pracy indywidualnej z nauczycielem.

W zajęciach z języka rosyjskiego w okresie września – grudnia 2021 r. nadal uczestniczyły głównie dziewczęta, które stały się wychowankami MOW w 2021 roku.  Zajęcia miały charakter zwykle zajęć indywidualnych. Dziewczęta poznawały rosyjski alfabet, ćwiczyły pisanie liter, uczyły się czytać rosyjskie litery drukowane. Miały też okazję pozyskać podstawowe wiadomości geograficzne dot. Rosji oraz realia życia codziennego jej mieszkańców. Uczennice, które przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty z języka rosyjskiego pracowały z arkuszami egzaminacyjnym. Na początku, pod okiem nauczyciela, a potem. samodzielnie. Ponadto niezależnie od pracy z dziewczętami mającymi duże problemy z opanowaniem materiału językowego odbywały się także zajęcia z grupą osób zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie komunikowania się w języku rosyjskim np. poprzez naukę rosyjskich piosenek i prowadzenie prostych konwersji na temat czynności dnia codziennego.

Uczennice klasy VIII szkoły podstawowej na warsztatach dydaktyczno- wyrównawczych w okresie od IX-XII 2021 r. rozwiązywały zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z algebry i planimetrii. Na ostatnich zajęciach rozwiązywały zadania z przykładowego arkusza egzaminacyjnego. Wychowanki powoli przełamywały swoje opory i niechęć do podejmowania wysiłku pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Dlatego też, niezbędnym warunkiem motywującym było dostosowywanie treści, tempa pracy i metod do ich możliwości oraz dodatkowe wsparcie poprzez tworzenie warunków do nadrobienia zaległości z poprzednich lat nauki. Dziewczęta pracowały w swoim tempie i w każdym momencie miały możliwość skonsultowania swoich problemów i pytań z prowadzącą warsztaty.

Wychowanki z poziomu I klasy liceum ćwiczyły umiejętności i utrwalały wiedzę z działu: język matematyki. W szczególności utrwalały wiadomości z tematów: działania na zbiorach, przedziały liczbowe, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia, równania i nierówności stopnia pierwszego z jedną niewiadomą. Na ostatnich z zajęć rozwiązywały zadania typu maturalnego z powyższych tematów.  W grupie uczennic II klasy liceum utrwalano wiadomości i ćwiczono rozwiązywanie zadań z działu: wielomiany. W szczególności rozwiązywały zadania z zastosowania twierdzenia Bezouta oraz twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianów. Wychowanki miały także okazję sprawdzać swoje umiejętności poprzez rozwiazywanie zadań maturalnych z lat poprzednich. Uczestniczki zajęć z poziomu klasy III LO dla absolwentek szkoły podstawowej doskonaliły swoje umiejętności w zakresie geometrii analitycznej. Ćwiczyły posługiwanie się algorytmami i formułowanie sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. dostrzeganie regularności, podobieństw, analogii oraz różnic.