Program edukacji humanistycznej

Program edukacji humanistycznej

Zaczęło się !

„Ojczyzna, patriota, patriotyzm, obywatel etc .” – po polsku i po angielsku !

Program edukacji humanistycznej realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości rozpoczęty!

Celem głównym programu  jest formowanie u wychowanek świadomej postawy obywatelskiej i patriotycznej, wskazywanie na wartość angażowania się w sprawy społeczne – w swoim środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym, w swojej małej ojczyźnie oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za sprawy narodowe.

Cele szczegółowe kształcenia humanistycznego obejmują wychowawcze i resocjalizacyjne założenia kształcenia z zakresu języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii. Wspólną cechą w hierarchii celów nauczania i kształcenia jest wysokie lokowanie problemów wychowawczych i budowanie świata wartości.

Kształcenie polonistyczne z elementami filozofii zakłada pobudzanie wrażliwości wychowanek, budzenie sumień, konfrontowanie się z postawami heroicznymi i służącymi dobru wspólnemu (także narodowemu), poznaniu i ugruntowaniu świata pozytywnych wartości, by choć deklaratywnie się za nimi opowiedzieć. Ambicją kształcenia polonistycznego jest także zainteresowanie czytelnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem znaczących dzieł w naszej literaturze narodowej, a także dzieł (i autorów) będących ambasadorami polskiej kultury w świecie.

Program zajęć z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej zakłada podejmowanie przez prowadzącego intensywnych działań motywujących do zainteresowania młodych ludzi historią Polski poprzez odkrywanie jej dziedzictwa i ducha narodowego. Ukazanie ciągłości procesów historycznych pomaga je zrozumieć i powinno stanowić powód do  dumy z dorobku minionych pokoleń. Łatwiej wtedy rozwijać postawy prospołeczne i obywatelskie wśród dzieci i młodzieży. W realizacji programu nie może zabraknąć celebracji ważnych rocznic i świąt narodowych, które stanowią okazję do kształtowania nawyku wyraźnego akcentowania patriotycznej postawy wobec Ojczyzny.

Funkcjonowanie we współczesnym świecie nie jest możliwe bez znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Jest to także bardzo istotne narzędzie w promocji Polski i Polaków poza granicami Polski. Zasadniczym celem zajęć z języka angielskiego jest obudowanie treści realizowanych w ramach kształcenia humanistycznego umiejętnościami wchodzenia w interakcje z innymi osobami w języku angielskim.

Takie działanie powinno wyposażyć dziewczęta w umiejętności sprzyjające podejmowaniu różnych działań, początkowo w szkole i w Ośrodku, a następnie w samodzielnym dorosłym życiu, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami i …..nie tylko jako bierne obserwatorki.

Wybrane tematy  wrześniowych spotkań:

  • Wprowadzenie w świat aksjologii. Świat wartości wg Maxa Schellera. Środowisko etyczne człowieka. Wartości najniższe i wartości witalne.
  • W stronę wartości. O postawie wyprostowanej w „Przesłaniu Pana Cogito” Herberta.
  • Bądź wierny. Idź – podsumowanie „Przesłania Pana Cogito”.
  • Kobiety Powstania, znak Polski Walczącej.
  • Wrzesień 1939 oczami obecnego pokolenia i kombatantów.
  • Viktoria Warszawska 1920.
  • Ćwiczenie umiejętność komunikowania się w języku angielskim w odniesieniu do danych osobowych, swoich zainteresowań oraz tematyki zajęć z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • Wykorzystanie aplikacje kahoot i quizizz  w utrwalaniu  form czasowników nieregularnych.