Informacja o realizacji Programu w grudniu 2023 r.

Informacja o realizacji Programu w grudniu 2023 r.

Edukacja obywatelska i historyczna

Tematami zajęć z edukacji obywatelskiej były w grudniu 2023 r. były zagadnienia związane z kształtowaniem u wychowanek świadomych postawy obywatelskich w odniesieniu do problemów współczesnego świata. Prowadzone podczas zajęć dyskusje potwierdziły konieczność przestrzegania i poszanowania prawa, jako warunku niezbędnego do realizacji celów demokratycznego społeczeństwa.

Na zajęciach projektowych z edukacji historycznej dziewczęta rozmawiały o Polskich bohaterkach i bohaterach narodowych oraz o konieczności celebrowania ważnych wydarzeń historycznych. Zajęcia były okazją do kształtowania u wychowanek umiejętności wyrażania własnych poglądów i ich argumentowania. Wychowanki same wybierały wydarzenia i postacie dla nich ważne.

W ramach zajęć z edukacji historycznej dziewczęta   miały okazję zobaczyć Wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie: Matejko. Malarz i historia. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestniczek zajęć. Przyznały, że nie zdawały sobie sprawy z faktu, jak wiele wydarzeń z historii narodu polskiego zostało przekazane potomnym przez dzieła Jana Matejki. Jego twórczość towarzyszy kolejnym pokoleniom w kraju i zagranicą, wzmacniając poczucie tożsamości narodowej Polek i Polaków.

Zajęcia z języka angielskiego

Na zajęciach z języka angielskiego w grudniu 2023 r. kontynuowano cykl „wirtualnego zwiedzania” Polski oraz cykl tematów dotyczących działalności charytatywnej. Materiał leksykalny wprowadzany był i powtarzany za pomocą kart pracy (dopasowywanie, krzyżówki, wykreślanki) oraz bardzo lubianych przez uczennice różnorodnych gier online. Dziewczęta poznawały zabytki Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim. Uczestniczki zajęć wypełniały karty pracy i grały w gry interaktywne. Miały też okazję sprawdzenia swoich umiejętności rozumienia języka angielskiego ze słuchu oglądając film o zabytkach i historii Warszawy.

Zaproponowana przez prowadzącą zajęcia gra zespołowa na platformie Jeopardy spotkała się z dużym zainteresowaniem dziewcząt. Pracując w grupach, wybierały kategorię oraz wagę różnych pytań dotyczących stolic Polski, a następnie wspólnie ustalały odpowiedź. Wiele emocji powodowała możliwość „przejmowania” pytań, na które padła niepoprawna odpowiedź.

Ostatnie grudniowe zajęcia dotyczyły Świąt Bożego Narodzenia. Podczas gier językowych online, tłumaczenie reklam świątecznych prezentowanych w krajach anglojęzycznych, słuchanie piosenek świątecznych w wersji angielskiej, dziewczęta doskonaliły słownictwo związane z Świętami Bożego Narodzenia i organizowanymi w tym szczególnym czasie akcjami charytatywnymi.