Zrozumieć agresję żeby jej zapobiegać

Home / Zrozumieć agresję żeby jej zapobiegać

Agresja w dzisiejszym świecie jest  zjawiskiem  powszechnym, można  się  z  nią  spotkać  na ulicy, w domu, w szkole, w środkach transportu, na spacerze, w pracy, w  mediach. Jest  to  zjawisko  coraz  intensywniej  roztaczające  swoje  kręgi  zarówno  wśród  dzieci  i  młodzieży  jak  i  wśród  dorosłych. Jesteśmy  świadkami  brutalnych  scen, słyszymy  steki  wulgarnych  wyzwisk, przekleństw  i  zastanawiamy  się, co  spowodowało, że  jest  tylu  agresorów, szczególnie  młodych, pod  wpływem  kogo  i  czego  stali  się  oni  źli.  Wszyscy, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą pytają, jak powstrzymać agresję i przemoc. Poszukują metod jak złagodzić brutalne  zachowania  u  tych, u  których  agresja  jest  już  głęboko  zakorzeniona. Poszukują  sposobów, by  uchronić  najmłodszych  przed  tą  groźną  patologią.

Definicja zjawiska i rodzaje

Agresja to świadome i celowe zachowanie zwrócone przeciw innym osobom, także przeciw sobie i przedmiotom. Jest to umyślne działanie zmierzające do wyrządzenia szeroko rozumianej szkody fizycznej lub psychicznej. Agresja jest często, lecz nie zawsze sposobem wyrażania złości. W szczególnych warunkach agresja może przeradzać się w przemoc.

Przemoc to wykorzystanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej, duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddawana jest przez dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych.

Kilka istotnych różnic między agresją a przemocą
– przemoc jest długotrwała,
– występuje różnego typu przewaga sprawcy nad ofiarą (sprawca to np. ktoś starszy, silniejszy, mający większe możliwości)
– dochodzi w niej do wyodrębnienia się wyraźnych ról: sprawcy, ofiary i świadka przemocy: zazwyczaj pozostają one na stałe w swoich rolach,
– w jej przebiegu następują fazy zaostrzenia i fazy względnego spokoju, w których możemy mieć wrażenie, że problem uległ rozwiązaniu
– przemoc powoduje poważne psychologiczne konsekwencje
– przemoc sama się nie kończy.

Rodzaje agresji

Ze względu na sposób wyrażania agresję dzielimy na:

Słowną – występuje  wtedy, gdy  w  stosunku  do  innych  używane  są  przez  napastnika  przezwiska, wyzwiska, przekleństwa, groźby, pokazywane  są  obraźliwe  jednoznaczne  gesty, oskarżanie, plotki, przedrzeźnianie, robienie  min  i  wreszcie  krzyk.

Fizyczną – to  przede  wszystkim  u  małych  dzieci  tupanie, padanie  na  podłogę, bicie  pięściami, bicie  kolegi  lub  koleżanki, a  u  starszych  agresorów  napaści, wymuszenia, razy  zadawane  rękami, pałkami, zranienia  nożem, przypalanie  papierosem  oraz  kradzieże.

Ze względu na cel dzielimy ją na:

* Zamierzoną instrumentalną – wyrządzona komuś krzywda stanowi środek do osiągnięcia celu i jest pośrednim kosztem jego uzyskania (rozgłaszanie plotek, aby wkraść się w czyjeś łaski, obśmiewanie lub bicie słabszego kolegi, aby dowartościować się, poczuć siłę, zyskać uznanie)

* Zamierzoną celową – podjęcie czynności, których celem wyrządzenie krzywdy osobie lub zniszczenie rzeczy będącej przedmiotem agresji (porysowanie ławek, ścian, pobicie, ośmieszenie).

W psychologii wyróżnia się

– Agresję  interpersonalną, skierowaną  do  drugiego  człowieka  i  to  są  przede  wszystkim  przekleństwa, wyzwiska, groźby  i  inne, o których  była  mowa  wyżej  oraz  napaści, kradzieże, rozboje, okaleczenia  drugiego  człowieka  i  zabójstwa.
– Agresję  z  przemieszczeniem, skierowaną  na  obiekty  zastępcze. Tu  agresorzy  niszczą  przystanki  autobusowe, budki  telefoniczne, wybijają  okna  wystawowe , niszczą  ławki  w  parku  itd. Te  czyny  traktowane  są  przez  społeczeństwo  jako  czyny  chuligańskie  i  są  po  prostu  wandalizmem.
– Autoagresję  czyli  agresję  skierowaną  ku  sobie, przede  wszystkim  z  poczucia  bezsilności, bezradności  młodego  człowieka, z  niedostrzegania  sensu  życia, odrzucenia  wszelkich  wartości. Dla  takich  młodych  agresywnych  samookaleczenie  się, podejmowanie  prób  samobójczych  lub  dokonywanie  samobójstw  to  wyraz  protestu, wołanie  o  pomoc, o  miłość.

Różne  rodzaje  agresji oraz  rozmaite  formy  przemocy  występują  w  różnych  okresach  życia  człowieka. Bywają  agresywne  malutkie  dzieci, dzieci  w  wieku  szkolnym, dorastająca  młodzież  i  dorośli  i  ma  to  swoje  źródła  oraz  można  określić  czynniki, które  wpłynęły  na  ukształtowanie  się  ich  agresywnych  osobowości.

Agresja przemoc fizyczna bezpośrednia
– bicie;
– popychanie;
– szturchanie;
– ciągnięcie za włosy;
– szczypanie, gryzienie;
– wymuszanie pieniędzy;
– zamykanie w pomieszczeniach;
– niszczenie przedmiotów;
– kopanie;
– plucie.

Agresja przemoc słowna bezpośrednia
– przezywanie;
– wyśmiewanie;
– grożenie;
– ośmieszanie;
– plotkowanie;
– namawianie się;
– szantażowanie;
– obrażanie;
– kompromitowanie.

Agresja przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego
– wrogie gesty;
– miny;
– izolowanie;
– odrzucanie;
– wyobcowanie;
– ostracyzm;
– manipulowanie związkami przyjaźni.

Teorie agresji wyjaśniają mechanizmy powstawania agresji u człowieka. W jednych koncepcjach jest mowa o wrodzonych popędach, w innych o istotnym znaczeniu frustracji, a w najnowszych, akcentuje się czynniki środowiskowe, kulturowe.

Przyczyny agresji

– wewnętrzne: zaburzenia neurologiczne, zaburzenia równowagi chemicznej organizmu, temperament  (dzieci żywe i ruchliwe łatwiej wytwarzają i utrwalają agresywne wzory reakcji), osobowość (kiedy mówimy o nastolatkach osobowość jest w fazie intensywnego kształtowania się i to, czego doświadczają w tym okresie jest niezwykle istotne)

zewnętrzne (działające w domu, szkole, grupie rówieśniczej oraz płynące z mediów):
deprywacja potrzeb (deprywacja podstawowych potrzeb jak przynależności, bezpieczeństwa, szacunku, akceptacji, powoduje to poczucie mniejszej wartości, niższości); typ relacji (który nie zachęca do współpracy, nie rozwija wrażliwości na potrzeby i uczucia innych); sposób rozwiązywania konfliktów (spostrzeganie sytuacji konfliktowej jako walki, gdzie jeden przegrywa, a drugi wygrywa); sytuacja ekonomiczna; grupa rówieśnicza o charakterze agresywnym (grupa taka jako miejsce schronienia przed prześladowaniem ze strony innych lub jako miejsce podniesienia swojego znaczenia – poczucie, że są uważani za odważnych i silnych); media (banalizacja zła, zmniejszenie wrażliwości na cierpienie innych, obniżenie lęku związanego z oglądaniem przemocy obniża lęk wobec jej użycia, inspiracja).

Spośród wszystkich  mediów  na  kształtowanie  się  agresywnych  postaw  u  młodych  odbiorców  mają  wpływ: film, programy  telewizyjne  i  gry  komputerowe. Z  wielu  filmów, audycji  telewizyjnych  i  gier  komputerowych  młody  człowiek  zdobywa  przekonanie, że  widz  może  być  zdobywcą  albo  ofiarą. Utwierdza  się  on  w  przekonaniu, że  agresja  jest  jedynie  skutecznym  sposobem  radzenia  sobie  z  trudnościami, że  z  pomocą  agresji  można  realizować  swoje  cele. Przemoc ukazywana w gazetach, książkach, komiksach, grach komputerowych, filmach wywołuje zróżnicowane efekty.
Efekt sprawcy – bezpośrednie naśladowanie medialnych wzorów przemocy.
Efekt ofiary – wzrost poziomu lęku, podejrzliwości i nadmiernej ostrożności w zapewnianiu własnego bezpieczeństwa.
Efekt świadka – wzrost znieczulenia na cierpienie innych i obniżenie empatii.

Czynniki sprzyjające zrachowaniom agresywnym

– stosowanie metod wychowawczych opartych na sile jak kary cielesne połączone ze złością i agresywnością,
– szafowanie ironią, cynizmem
– przyzwalanie na agresywne zachowania dziecka wobec rodzeństwa i rówieśników, brak jasnych norm dotyczących zachowania, brak odczuwalnych konsekwencji za naruszanie zasad;
– negatywne nastawienie emocjonalne do dziecka nacechowane brakiem ciepła i bliskich więzi.

Czy istnieje skuteczna metoda eliminowania wybuchów gniewu i agresji u dzieci i młodzieży? Jak radzić sobie z agresją? Jak zapobiegać agresji?

Podstawową zasadą wychowawczą przeciwko agresji jest nie wzmacnianie jej, choćby tylko uwagą, natomiast wyraźne pozytywne wzmacnianie innych sposobów reagowania dziecka na trudności. Tradycyjną metodą było stosowanie różnego rodzaju kar. Ich funkcja polega na wytworzeniu lęku przed karą mającego przeciwdziałać ponownemu wystąpieniu agresji. Stosując kary należy pamiętać o tym, że Kara fizyczna – stanowi wzór agresywnego zachowania ze strony karzącego mimo jego słusznych intencji. Podobnie odebrane mogą być szybko podejmowane decyzje o pozbawieniu przyjemności, co powoduje blokadę potrzeby i niesie za sobą następny ładunek agresji. Kara odwołująca się do uczuć karanego poprzez uświadomienie mu, ze wyrządził przykrość jest momentem pozytywnym i służy do budowy kontroli wewnętrznej. System nakazowo-zakazowy powinien zatem być z czasem normą wewnętrzną dziecka. W przeciwnym razie pozostanie jedynie bezpośrednią dolegliwością fizyczną która nie spełni zamierzonego celu. Zdaniem Z. Skornego kara nie może być uznana za podstawowy środek przeciwdziałający powstawaniu agresywnego zachowania się, gdyż warunkiem skutecznego zapobiegania agresji jest  uwzględnienie mechanizmów jej powstania. Chcąc zapobiec agresji frustracyjnej, musimy przede wszystkim ustalić i usunąć źródło frustracji. Ważnym czynnikiem przeciwdziałającym powstawaniu agresji frustracyjnej w relacjach społecznych jest stworzenie środowiska dającego dziecku poczucie bezpieczeństwa. W redukowaniu agresji pomocne są też rożne techniki, podnoszące tolerancję na frustrację cenny jest trening asertywności, podczas którego uczymy się wyrażania swoich emocji, także negatywnych, bez szkodzenia osobie, ku której są wyrażone. W zapobieganiu agresji naśladowczej najistotniejszym czynnikiem jest zabezpieczenie dzieci przed wpływem modeli agresywnego zachowania się. Dlatego też dzieciom agresywnym należy ograniczyć dostęp do telewizji, filmów video a jednocześnie zmobilizować rodziców do kontrolowania, co dzieci oglądają i do doboru programów dla dzieci (np. nie oglądanie reklam, filmów dla dorosłych, a oglądanie programów przyrodniczych i edukacyjnych), oglądania programów razem z dziećmi i do dyskusji na temat sensu zawierających wzorce zachowań niepożądanych społecznie lub silną perswazją. Jeśli modele agresji występują w otoczeniu najbliższym dziecku należy je również izolować od zachowujących się agresywnie kolegów, znajomych, sąsiadów. Zdaniem Z. Skomego nawet w przypadkach niekorzystnego wpływu rodziny gdzie stale zachodzą w niej różne kłótnie i bójki, zaś domownicy jawnie przejawiają wrogie postawy, zarówno wobec siebie jak też otoczenia społecznego, może wystąpić potrzeba izolowania go od niekorzystnych wpływów rodziny. Można to osiągnąć przez dłuższy pobyt w świetlicy szkolnej, korzystanie z półinternatu czy nawiązanie kontaktów z dziećmi nie przejawiającymi skłonności agresywnych. Agresja naśladowcza to swoista forma nawyku. Silnie utrwalone nawyki stają się „drugą naturą, sąd też bardzo trudno je zmienić. Środkiem zapobiegającym agresji instrumentalnej może być wykazanie jej nieskuteczności, agresja powinna zawsze pozostać bez sukcesu i powinna prowadzić do przykrości, niepowodzeń, strat. W tym przypadku dziecko musi się przekonać, że napadami złości i gniewu nic nie uzyska. Zapobieganiu agresji instrumentalnej sprzyja też, zdaniem Z. Skornego, wytwarzanie właściwych postaw społecznych oraz związanie z nimi hierarchii wartości. W tym celu postawie cwaniactwa, kultu siły i przepychania się przez życie należy przeciwstawiać postawę koleżeństwa, życzliwości, zgodnej współpracy, pomocy słabszym. Wymaga to zarówno ukazania pozytywnych modeli społecznego zachowania się, jak też oddziaływania za pomocą słownego przekonywania zmierzającego do ukształtowania pożądanych postaw i ocen moralnych.

Wg dr Ireneusza Siudema Agresja to cecha osobowości każdego człowieka niezbędna do prawidłowego funkcjonowania społecznego. Dzięki odpowiedniemu poziomowi agresji możemy tworzyć relacje z innymi ludźmi, ustalać swoje granice, pokazywać co komu wolno, a czego nie wolno wobec nas.

Bibliografia:

1. Elliott J., Place M.: Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
2. red. Radczyc J.: Profilaktyka. Wokół agresji w szkole. Zeszyt przedmiotowo – metodyczny Grono, nr 1 (15), 2003.
3. Rylke H.: Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli? Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
4. Kołodziejczyk A, Czernierowska E. Spójrz inaczej na agresje Warszawa 2001r.
5. Skorny Z. Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się Warszawa 1999