Realizacja zajęć w okresie maja i czerwca 2021 r.

Realizacja zajęć w okresie maja i czerwca 2021 r.

W okresie maja i czerwca 2021 r. w ramach projektu „Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!” odbywały się warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze dla wychowanek MOW z języka angielskiego i rosyjskiego oraz z matematyki.

Podczas zajęć z języka angielskiego w maju uczennice kl. VII i VIII poznawały i ćwiczyły specjalistyczne słownictwo związane z ekologią, przyrodą, segregacją śmieci, oszczędzaniem wody oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Rozmawiały także na tematy dotyczące sposobów wykonywania popularnych zawodów i swoich cech charakterologicznych determinujących ich zawodowe predyspozycje. Formułowały krótkie wypowiedzi ustne z uzasadnieniem, w odpowiedzi na pytanie kim chciałyby być w przyszłości. Uczestniczki zajęć z zaangażowaniem pracowały na warsztatach próbując ocenić swoje szanse na sukces i szczęśliwe życie, w odniesieniu do określonych cech charakteru.

Dodatkowo, uczennice klasy VIII maiły możliwość wykonywania zadań typu egzaminacyjnego, dotyczących rozumienia tekstów pisanych i ich formułowania m.in. listów i maili.

W czerwcu uczennice kl. VII i VIII w dialogach dotyczących kupowani i sprzedawania pracowały nad utrwaleniem słownictwa związanego z różnymi rodzajami sklepów, Sporo czasu zajęły dziewczętom ćwiczenia w zakresie stopniowane przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym w przykładowych zdaniach. Na ostatniej lekcji, kończącej rok szkolny 202/2021 dziewczęta ćwiczyły formułowanie ustnych wypowiedzi o tym, co lubią robić w swoim wolnym czasie. Była to doskonała okazja do powtórzenia słownictwa zawiązanego z wakacyjnym wypoczynkiem.

W zajęciach z języka rosyjskiego w maju uczestniczyły głównie dziewczęta, które stały się wychowankami MOW w 2021 roku.  Praca z nimi niejednokrotnie miała charakter indywidualny, aby jak najszybciej nadrobiły zaległości i mogły zostać sklasyfikowane z języka rosyjskiego na koniec roku szkolnego 2020/2021. Oprócz ćwiczenia czytania i pisania   dziewczęta poznawały i ćwiczyły zwroty grzecznościowe, powitania i pożegnania w języku rosyjskim. Próbowały prowadzić proste dialogi dot. zakupów, utrwalały liczebniki określając ceny towarów itp. Umiejętności zdobyte w czasie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prezentowały później na lekcjach języka rosyjskiego i uzyskiwały pozytywne oceny.

W czerwcu uczestniczki zajęć z języka rosyjskiego poznawały słownictwo związane z poszczególnymi zawodami i miejscami pracy. Najpierw, na specjalnie dla nich opracowanych kartach pracy zastanawiały się, w jakim zawodzie chciałyby pracować w przyszłości.  Na kolejnych zajęciach pracowały w parach i ćwiczyły wypowiedzi ustne na proste tematy dot. danych osobowych, rodziny, zainteresowań, ulubionych przedmiotów, pogody itd. W efekcie intensywnej pracy wyrównawczej dziewczęta nabyły wymagane umiejętności na poziomie pozwalającym na uzyskanie oceny klasyfikacyjnej z języka rosyjskiego na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Podczas majowych warsztatów dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczennice klasy I LO ćwiczyły umiejętności i utrwalały wiedzę z planimetrii. W szczególności rozwiązywały zadania (także z życia codziennego) budując modele matematyczne oraz wykazując proste dowody z wykorzystaniem twierdzenia Talesa. Miały też okazję rozwiązywać zadania   maturalne z matematyki. Jedna z wychowanek uzyskała wynik bliski 30%. Uczestniczki projektu pracowały na różnych poziomach, w zależności od swoich możliwości i tempa pracy.

       Uczennice klasy II LO – absolwentki szkoły podstawowej –   ćwiczyły rozwiązywanie zadań z podstaw trygonometrii oraz z tematów: pole koła, długość okręgu i kąty w kole. Także i tym zespole uczennic treści, tempo pracy i metody były dostosowywane do możliwości wychowanek z problemami w nauce matematyki oraz do tych, które mają największe zaległości z poprzednich miesięcy nauki, a nawet z poprzedniego etapu edukacyjnego.

     Natomiast uczestniczki zajęć z poziomu klasy II LO – absolwentki gimnazjum – utrwalały wiadomości i umiejętności z wielomianów i równań wymiernych. Miały też możliwość samodzielnego rozwiązania całego arkusza maturalnego z bieżącego roku szkolnego, dzień po maturze z matematyki.  Próba wypadła bardzo dobrze. Wszystkie uczennice obecnej klasy drugiej zdałyby tegoroczną maturę. Widoczne było ich zadowolenie z tego powodu, co w konsekwencji daje nadzieję na wzrost zainteresowania i zaangażowania uczennic oraz przełamanie lęku związanego często z niskim poczuciem własnej wartości i swoich możliwości. To pozytywne doświadczenie dla uczennic, które za rok mają zdawać egzamin dojrzałości i bardzo adekwatne do tytułu projektu: Już wiem! Poradzę sobie!

 W czerwcu uczennice klasy I LO ćwiczyły umiejętności i utrwalały wiedzę z funkcji kwadratowych. Miały też czas na utrwalenie materiału realizowanego podczas całego roku szkolnego. Na dwóch ostatnich zajęciach pisały „maturę próbną” z zakresu objętego nauczaniem w I klasie LO oraz w szkole podstawowej.

 Uczennice klasy II LO dla absolwentek szkoły podstawowej nadal ćwiczyły rozwiązywanie zadań z trygonometrii, w szczególności wykorzystywanie twierdzenia sinusów i cosinusów. Na dwóch ostatnich zajęciach także i ta grupa miała zorganizowaną maturę próbną z materiału klasy I i II LO oraz szkoły podstawowej.

 Uczennice klasy II LO dla absolwentek gimnazjum rozwiązywały zadania typu maturalnego z różnych dziedzin matematyki. Dodatkowo, w czerwcu wszystkie grupy   miały warsztaty poświęcone prezentacjom multimedialnym o tematyce matematycznej, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i motywację do nauki tego przedmiotu.     Dzięki warsztatom dydaktyczno-wyrównawczych wychowanki mogły na bieżąco nadrabiać zaległości oraz ćwiczyć i utrwalać zdobyte umiejętności. Doskonaliły swoje kompetencje, ważne dla ich rozwoju i przyszłości. Pracowały w swoim tempie i w każdym momencie miały możliwość skonsultowania swoich problemów i pytań z prowadzącą warsztaty. Niektóre uczennice, bardziej matematycznie uzdolnione i bez zaległości pracowały w parach rozwiązując trudniejsze zadania.