Procedura kierowania i umieszczenia dziecka w MOW

Home / Ośrodek / Współpraca z rodzicami / Procedura kierowania i umieszczenia dziecka w MOW

Wychowanki do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowane wyłącznie na mocy postanowienia sądu po otrzymaniu drogą pocztową Skierowania wydanego przez Starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniej.

Po otrzymaniu Skierowania do Ośrodka następuje oficjalne przyjęcie wychowanki. Prosimy rodziców/opiekunów o kontakt telefoniczny w celu omówienia szczegółów i ustalenia terminu przyjazdu córki.

Dokumentacja przyjmowanych dziewcząt powinna zawierać:
– Postanowienie Sądu rodzinnego o umieszczeniu w MOW,
– kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sądowego,
– kopię opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów,
– skrócony odpis aktu urodzenia,
– potwierdzenie stałego zameldowania,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne (jeżeli takie zostało wydane),
– ostatnie świadectwo szkolne,
– kartę zdrowia ucznia,
– kartę szczepień,
– potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych,
– 2 zdjęcia.