Nowy projekt realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny

Home / Nowy projekt realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny

„Jest taki kraj – kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży pokrzywdzonej przestępczością to tytuł nowego projektu realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w okresie od dnia 1 maja 2020 do dnia 31 grudnia 2023 roku ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Projekt ma na celu doskonalenie efektywności pracy w zakresie nabywania i kształtowania pożądanych postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych wśród wychowanek MOW. W okresie wakacji opracowane zostaną programy uzupełniające blok przedmiotów humanistycznych, które uwzględniać będą treści dot. przede wszystkim ochrony dobrego imienia Polski i właściwej interpretacji wydarzeń historycznych. Do programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka wprowadzone zostaną zagadnienia z zakresu edukacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności obywatelskiej za działania przeciwko RP i zachowania p/porządkowi publicznemu.

Realizacja ww. programów odbywać się będzie cyklicznie, w ramach zajęć dodatkowych dla wychowanek, a także podczas spotkań z ich rodzicami. Baza dydaktyczna MOW wyposażona zostanie w pomoce (filmy, publikacje, prezentacje) potrzebne do realizacji wyżej wymienionych programów.

Na każdy rok realizacji projektu zostanie opracowany harmonogram uwzględniający realizację zagadnień teoretycznych w odniesieniu do wybranego okresu historii Polski (wykłady, pogadanki, prezentacje itp.), obudowany zajęciami praktycznymi m.in. wyjściami do miejsc pamięci narodowej, instytucji kultury, zwiedzaniem zabytków itp.).

Przynajmniej dwa razy w roku odbędą się wycieczki do miejsc ważnych z punktu widzenia historii naszego narodu. Raz w roku, w okresie wakacyjnym odbywać się będą obozy naukowo-terapeutyczne podczas których prowadzone będą zajęcia kształtujące obywatelską odpowiedzialność, właściwe rozumienie patriotyzmu oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w społeczeństwie. Wszystkie zadania realizowane będą wspólnie z terapeutami oraz osobami odpowiedzialnymi za dbałość o rozwój fizyczny wychowanek.

W kolejnych latach realizacji projektu podejmowane będą działania wzmacniające poczucie dumy z przynależności do narodu polskiego i motywujące wychowanki i ich rodziny do podejmowana starań o wieloaspektową dbałość o dobro i rozwój Polski. Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez:
1) organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych m.in. publikowanie na stronach internetowych artykułów i materiałów przygotowywanych przez prowadzących poszczególne działania, prace uczestniczek projektu, różne formy relacji z wyjść, wycieczek, obozów, uroczystości związanych ze obchodami Świąt Narodowych;
2) organizowanie konferencji i seminariów dot. tematyki projektu dla osób spoza MOW, ze szczególnym uwzględnieniem opiekunów i wychowanek innych młodzieżowych ośrodków;
3)  opracowanie i realizowanie programu edukacji prawnej (dla wychowanek i ich rodziców) dotyczących konsekwencji nieprzestrzegania prawa w odniesieniu do obowiązków obywatelskich;
4) organizowanie uroczystości, wyjść, wycieczek, obozów związanych tematycznie z celem głównym projektu;
5)  obudowanie realizacji zadań związanych wychowaniem patriotycznym i obywatelskim zajęciami w zakresie nabywania i rozwijania kompetencji społecznych wychowanek;
6) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem istotnym w promowaniu Polski wśród obcokrajowców.

Ważnym, praktycznym wymiarem realizowanego w latach 2020-2023 projektu Funduszu Sprawiedliwości „Jest taki kraj …” będą zadania wolontaryjne uczestniczek podczas których – przy okazji poszukiwania i rozpoznawania swoich preferencji zawodowych – będą mogły zaprezentować swoją prospołeczną i proobywatelską postawę.

Renata Kukla
Koordynator Projektu DFS
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie