Informacja o realizacji Programu – wrzesień i październik 2021 r.

Informacja o realizacji Programu – wrzesień i październik 2021 r.

Realizowane we wrześniu 2021 r. zajęcia z edukacji historycznej i obywatelskiej dotyczyły głównie zagadnień związanych z Polskim Państwem Podziemnym, o którym pamiętamy szczególnie 27 września każdego roku. Jest to bowiem Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Zajęciom towarzyszył Znak Polski Walczącej,” słynna kotwica – symbol nadziei na zwycięstwo i niepodległość.

Podczas zajęć dziewczęta miały okazję zapoznać się z historią powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Poznały dowódców i ich konspiracyjną działalność. Zwróciły uwagę na fakt, że w Polsce podczas okupacji działały szkoły i uczelnie, ukazywały się gazety i książki, młodzi literaci rozpoczynali swoją pracę, ludzie chodzili do teatru.
W rozmowach dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego nie mogło braknąć tematów związanych z powołaną pod koniec 1942 roku Radą Pomocy Żydom, działającą pod pseudonimem Żegota. Celem Żegoty było przede wszystkim dostarczanie żywności i leków ludności żydowskiej zamkniętej w gettach. Z ogromnym zainteresowaniem dziewczęta wysłuchały także wykładu na temat Ireny Sendlerowej, jednej z najbardziej znanych polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Zwrócenie uwagi na okrucieństwa II wojny światowej i jej wpływu na ludzkie losy skłoniło dziewczęta do refleksji nad tym, co oznacza patriotyzm i związane z nim poczucie dumy narodowej i współodpowiedzialności za losy kraju. Słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej” stanowiły doskonałą puentę wrześniowych rozważań.
Ważnym wydarzeniem historycznym we wrześniu 2021 r. w Krakowie było 500-lecie powstania Dzwonu Zygmunta. W odniesieniu do tego wydarzenia wychowanki MOW poznały historię Dzwonu, który można usłyszeć tylko podczas największych świat kościelnych i wydarzeń państwowych. Dzwon Zygmunt towarzyszy Polakom we wszystkich szczególnych chwilach i dlatego wiążę się z nim wiele legend, które miały okazję poznać także uczestniczki projektu „Jest taki kraj …. ”

Tematem październikowych zajęć z zakresu edukacji historycznej była także 400- setna rocznica bitwy pod Chocimiem. Omówienie przyczyn, przebiegu i skutków w.w. wydarzeń wzmocniono przedstawieniem znaczenia tej bitwy, jako tematu dzieł polskich malarzy. Dziewczęta poznały bliżej wielkiego wodza hetmana Jana Karola Chodkiewicza i miały możliwość zdobywania i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie umiejscawiania wydarzeń na osi wydarzeń historycznych.

W ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie wychowanki miały możliwość zapoznania się z życiem i pracą ludzi, którzy swoją prospołeczną postawą
i działalnością zasłużyli się nie tylko współczesnym im społecznościom lokalnym, ale wywarli wpływ na losy kolejnych pokoleń. Do takich ludzi należał Juliusz Leo – Prezydent Krakowa w latach 1904-1918. Jeden z najwybitniejszych prezydentów w historii miasta. Za jego kadencji miasto rozrosło się prawie ośmiokrotnie.

Zmodernizowane zostały wodociągi i kanalizacja, rozbudowano linie tramwajowe, powstało obwałowanie Wisły, przesunięto koryto Rudawy. Prezydent Juliusz Leo uporządkował też miejskie finanse. To on wykupił Wawel z rąk armii austro-węgierskiej oraz utworzył jednostkę miejską, która zajęła się sprzątaniem ulic.

Realizacja kształcenia polonistycznego dotyczyła:

1) Symboli Polskiego Września – w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej przypomniana została tragiczna karta naszej narodowej historii oraz wielkie symbole Polskiego września: bombardowanie Wielunia – symbol bestialstwa Niemców w II wojnie światowej, które apogeum wobec Polaków osiągnęło w Powstaniu Warszawskim; obronę Westerplatte – symbol twardego oporu Polaków wobec miażdżącej przewagi wroga; obronę Poczty Polskiej w Gdańsku i bój pod Mokrą. Podkreślono wielkie osamotnienie Polski w 1939 r. i opuszczenie Rzeczypospolitej w godzinie próby przez najwyższe władze, wreszcie o niespodziewanym ataku na nasz kraj od wschodu przez Armię Czerwoną.

Pamiętamy. Doceniamy wartość życia w pokoju. I przyjmujemy zobowiązanie poznawania naszej narodowej historii.

2) Szkoły bohaterów – czyli Pokolenia Kolumbów – pierwszego pokolenia wychowanego w wolnej Polsce. Na przykładzie gimnazjum i liceum im. Stefana Batorego w Warszawie przedstawiona została wartość stawiania sobie wymagań i takiego kształtowania charakterów, aby w chwili próby czyny zgadzały się ze słownymi deklaracjami. Uczniowie tej szkoły, którzy w maju 1939 r. odebrali świadectwa maturalne, a od 1 września całym sercem zaangażowali się w walkę z Niemcami, choć przecież nie byli żołnierzami: Jan Bytnar „Rudy”, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”, znany z „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego oraz poeta Krzysztof Kamil Baczyński, który jako żołnierz Szarych Szeregów zginął czwartego dnia Powstania Warszawskiego. Mówimy o wielkiej szkole patriotyzmu nabytej … w szkole(!). Bohaterowie, których wspominamy są dla nas wielkim zobowiązaniem.

 3) Polskiej poezji tyrtejskiej – poznaliśmy źródła nieustraszonej postawy patriotycznej Pokolenia Kolumbów – poezję tyrtejską wielkich polskich romantyków: Adama Mickiewicza (III cz. „Dziadów”, „Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego”), Juliusza Słowackiego („Kordian”, „Testament mój”), Zygmunta Krasińskiego („Psalm miłości”). Rozumiemy wezwanie J. Słowackiego: „A kiedy trzeba [żywi niech] na śmierć idą po kolei „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Takim „kamieniem” był Krzysztof Kamil Baczyński, o którego przystąpieniu do walki w Powstaniu Warszawskim Stanisław Pigoń powiedział: „Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów”.

Wyrastamy z tego samego źródła. Czytamy te same dzieła naszej narodowej literatury. Obyśmy umiały tak cenić wolność ojczyzny i z takim samym zaparciem stawać w jej obronie, jak ci, co zginęli.

Podczas zajęć projektowych poświęconych przedsiębiorczości dziewczęta miały okazję zastanowić się nad właściwym rozumieniem inicjatywności i kreatywności w ich przyszłym życiu zawodowym. W rozmowach na temat swoich planów życiowych uwzględniono także znaczenie podejmowanych osobistych decyzji każdego człowieka dla społeczno – zawodowego rozwoju kraju. W efekcie prowadzonych podczas zajęć ćwiczeń -diagnozujących zarówno wiedzę z teoretycznych podstaw zagadnień związanych z przedsiębiorczością, jak cechy indywidualne determinujące osobowy stopień inicjatywności i kreatywności w działaniu – większość z uczestniczek zajęć nie miała problemu z odpowiedzią na pytanie, czy są przedsiębiorcze. Uzupełnieniem odpowiedzi „Tak” były sformułowane przez wychowanki uzasadnienia.

9 i 16 października 2021 na zajęciach z przedsiębiorczości dziewczęta rozmawiały na temat praw konsumenta oraz ich ochrony. Poznały przykładowe sposoby egzekwowania praw konsumenckich i zostały pouczone do kogo należy zwrócić się w sytuacjach nieprzestrzegania prawa konsumenta w zakresie reklamacji i odpowiedzialności gwaranta. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność stosowania zasad bezpiecznego kupowania przez Internet.

Zajęcia językowe w październiku związane były tematycznie z dwoma zagadnieniami: Europejskim Dniem Języków ustanowionym przez Radę Europy w 2001 r. oraz Dniem Edukacji Narodowej i Światowym Dniem Nauczyciela. Dziewczęta rozmawiały o różnorodności językowej w Europie, a także miały okazję sprawdzić swoją znajomość podstawowych słów i zwrotów w kilkunastu językach europejskich. Wyszukiwanie podobieństw i różnic zarówno w wymowie jak i w pisowni były dla wychowanek okazją nie tylko do ekscytującej, ale także bardzo pouczającej zabawy.

Dzień Edukacji Narodowej oraz Światowy Dzień Nauczyciela stanowił natomiast powód do rozmów na temat nauczycieli i ich uczniów. Dziewczęta pracując w grupach tworzyły listy cech, które powinien i których nie powinien posiadać nauczyciel. Powtarzały przy tym i poszerzały zasób przymiotników. Z zainteresowaniem czytały informacje o tym, jak swoich nauczycieli wspominają sławni ludzie (np. Bill Gates) i za co są im wdzięczni. Sporo czasu poświęcono też na pracę w grupach na temat cech dobrego ucznia.

Dziewczęta skupiły się na tym co to znaczy być „dobrym uczniem” i próbowały uzasadnić swoje odpowiedzi odnosząc się do sposobu i poziomu przyswajania wiedzy i dbania o swój wieloaspektowy rozwój. Podczas gry „Who is…?” powtarzały poznane, nowe słówka i świetnie się przy tym bawiły.

Spotkania z rodzicami

W dniu 23 października 2021 roku Rodzice wychowanek przyjechali odwiedzić swoje córki. Przy tej okazji wysłuchali – specjalnie dla nich przygotowanych – dwóch wykładów. Pierwszy z nich pt. „Święta Narodowe- obywatelski obowiązek czy zaszczyt?” wygłosiła Pani Agata Ptaszkowska. Prelegentka podkreśliła znaczenie Świąt Narodowych jako wydarzeń historycznych, których pamięć buduje naszą tożsamość i poczucie wspólnoty narodowej. Zwróciła uwagę, że żaden akt normatywny w Polsce nie reguluje pojęcia święta narodowego nazywanego zamienne państwowym, a co za tym idzie sposobu jego obchodzenia. Sam fakt, iż święto ma charakter państwowy nie oznacza, że jest dniem wolnym od pracy, czego przykładem jest Dzień Solidarności i Wolności, który jest obchodzony 31 sierpnia.

Powszechnie znane Święto Konstytucji 3 Maja i Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada to dni wolne od pracy. Istnieje również kilkanaście dni świątecznych w roku, które zostały ustanowione w drodze ustaw, ale nie określono ich jako święta państwowe. Są też w kalendarzu święta, które zostały ustanowione uchwałą Sejmu, czyli aktem niemającym charakteru powszechnie obowiązującego. Niezależnie od okoliczności i charakteru świąt państwowych stanowią one swego rodzaju źródło wartości, które należy wykorzystywać wspierając rozwój młodych ludzi i kształtując ich postawy. Istnieje wiele pomysłów na to, jak można celebrować święta narodowe, aby był to sposób na kształtowanie u młodych ludzi postaw patriotycznych, pełnych szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa. Obowiązkiem młodego pokolenia Polaków będzie w przyszłości dbałość o przekazywanie historii naszego Narodu potomnym i pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną i suwerenną Ojczyznę.

Tematem drugiego wykładu dla rodziców była profilaktyka uzależnień. Prowadzący wykład, Pan Jarosław Bugaj zwrócił rodzicom uwagę na uzależnienie jako chorobę, która może dotknąć każdego. Jest to nabyta potrzeba do wykonywania danej czynności lub zażycia danej substancji. Określa się je jako ryzykowane i wymykające się spod kontroli. Prowadzący omówił różne formy uzależnienia młodzieży, ich objawy, przyczyny i skutki. Podkreślił, że równocześnie ze wzrastającą liczbą osób uzależnionych, rośnie liczba rzeczy, od których możemy się uzależnić. Tematyka wykładów spotkała się z dużym zainteresowaniem rodziców i będzie kontynuowana także podczas listopadowego spotkania.