Informacja o realizacji programu w lutym 2021 r.

Informacja o realizacji programu w lutym 2021 r.

Zajęcia z historii

W miesiącu lutym 2021 r. zajęcia projektowe z historii dotyczyły wydarzeń związanych z deportacją Polaków na Sybir (81 rocznica pierwszej wywózki – 10.02.1940) oraz wspomnieniami byłych więźniów obozu w Auschwitz opisanymi w „Dzieciństwie w pasiakach” Bogdana Bartnikowskiego.

Uczestniczki projektu miały okazję zapoznać się z fragmentami bezpośrednich relacji bohaterów tamtych wydarzeń, widzianych oczami dziecka. Analizując źródła (obrazowe, tekstowe) dziewczęta poznały przyczyny i okoliczności zsyłania Polaków na Wschód, w tym miejsca wywózek. Zajęciom towarzyszyły ogromne emocje związane z poruszającymi historiami dzieci, deportowanych w okrutnych warunkach razem z rodzicami na Sybir.

Uczestniczki bardzo przeżywały opisy nagłego wtargnięcia obcych ludzi-agresorów do domu. Zarówno sytuacje związane z deportacją Polaków na Sybir, jak i wspomnienia byłych więźniów obozu w Auschwitz stanowiły doskonałą okazję do rozmowy o emocjach i sposobach zarzadzania nimi w sytuacjach zagrożenia.

Kalendarium spotkań polonistycznych – luty 2021

01.02.2021 r. Temat: Patriotyzm Pokolenia Kolumbów
               Mówimy o pierwszym pokoleniu Polaków wychowanej w wolnej Polsce. Jakimi wartościami byli karmieni, skoro świadomie i bez żadnego wahania stanęli do nierównej walki o wolność ojczyzny w 1939 r.?  To te same wartości, o których mówimy na naszych spotkaniach: odwaga, prawda, wolność, godność, patriotyzm…. Mówimy o życiu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czytając jego wiersz „Pokolenie” (inc. „ Wiatr drzewa spienia…”)

04. 02. 2021 r. Temat: „Czy my karty Iliady…”?
               Analizujemy wiersz K. K . Baczyńskiego „Pokolenie”. Poznajemy doświadczenia Pokolenia Kolumbów i heroizm życia i śmierci jego przedstawicieli. Odwołujemy się do „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta. Rozpoznajemy te same źródła przyswajanych wartości w różnych czasach historycznych: kultury antycznej i kultury chrześcijańskiej.

06. 02. 2021 r. Temat: Martyrologia narodu polskiego.
             Oglądamy historyczną inscenizację romantycznego dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” w reżyserii Konrada Swinarskiego. Zwracamy uwagę na niezwykłą ekspresję wybitnych aktorskich kreacji. Poznajemy jedno z najważniejszych dzieł narodowej literatury, które formowało  – i nadal formuje – patriotyczne postawy pokoleń.

08.02. 2021 r. Temat: Pamięć o przeszłości w kształtowaniu patriotyzmu.
               Czytamy wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Mazowsze”. Rozpoznajemy motywację jego świadomego wyboru walki o wolność ojczyzny: kocha swoją ziemię ojczystą, bo zna jej heroiczną historię zamkniętą w walce kolejnych pokoleń, w tym pokoleniu dziadka i ojca. Bo czuje się spadkobiercą idei niepodległościowej. My także jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania tej tradycji. Zatem: przede wszystkim powinniśmy znać historię naszego narodu.

11. 02. 2021 r. Temat: Wywózki z Kresów.
               Wspominamy tragiczną kartę z dziejów naszego narodu – rocznicę wywózki naszych rodaków z ich rodzinnej ziemi – z Kresów – w głąb ZSSR, w noc z 9/10 lutego 1940 r.  Przytaczamy świadectwa uczestników tych wydarzeń. Mówimy o kolejnych wielkich deportacjach z kwietnia 1940, z lata 1940 r. i z 1941r.

13. 02. 2021 r. Temat: Oto ja. Okładka tytułowa książki o mnie.
              Zajęcia warsztatowe. Robimy okładkę książki o nas samych. Tytułem  książki  jest imię autora w brzmieniu oficjalnym lub w formie przez autora lubianym. Na obrzeżach okładki zapisujemy najważniejsze dla autora wartości oraz wybrany przez niego  autorytet.

15. 02. 2021 r. Temat: O sile nienawiści.
               Czytamy i analizujemy wiersz Wisławy Szymborskiej „Nienawiść”. Poznajemy upersonifikowane tytułowe zjawisko w niezmordowanej kondycji lekkoatlety w niszczącym działaniu. Zwracamy uwagę na skutki nienawiści: to siła niszcząca nie tylko tych, przeciw którym jest kierowana, ale także człowieka, który kieruje się nienawiścią.

18. 02. 2021 r. Temat: Czy słuchamy siebie nawzajem?
               Pracujemy na dwóch tekstach: Cypriana Kamila Norwida „Ostatni despotyzm” oraz Stanisława Barańczaka „Garden party”. Budujemy refleksję: chcemy być w centrum uwagi, chcemy, by nas słuchano. Ale my sami nie jesteśmy skłonni słuchać innych. Ta zawstydzająca konstatacja może pomoże nam być bardziej uważnymi….?

20. 02. 2021 r. Temat: Konflikt ateizmu z chrześcijaństwem.
               Oglądamy film na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”. Podejmujemy dyskusję na temat konfliktu „racji rozumu” i „racji serca”, a mówiąc wprost: konfliktu ateizmu z chrześcijaństwem, pychy i nihilizmu z chrześcijańską pokorą. Dochodzimy do wniosku, że weryfikatorem takich czy innych tez jest życie (którego reguły nie człowiek ustala). Zwracamy uwagę na rolę sumienia człowieka, które zdolne jest osądzić „ pragnienia i myśli serca”.

22. 02. 2021 r. Temat: Historia pandemii w Europie i na świecie.
               Mówimy o dżumie czyli „czarnej śmierci”, jaka rozlała się po Europie w XIV, a następnie w XVI i XVII w. oraz o pandemii grypy zwanej „hiszpanką”, która wystąpiła w latach 1918 – 1919 w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Poznajemy sposoby radzenia sobie z zarazą w średniowieczu i w XX w. Kończymy apelem o postawę odpowiedzialności za siebie i innych wobec trwającej pandemii korona wirusa: o przestrzeganie zaleceń dystansu, higieny i  noszenia maseczek.