Informacja o projekcie KGHM

Home / Informacja o projekcie KGHM

Już wiem! Poradzę sobie! Dziękuję!” to projekt realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dzięki finansowemu wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie efektów pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie. Zarówno w zakresie edukacyjnym, jak i psychologiczno-terapeutycznym. Jest to możliwe jedynie przy założeniu wysokiego stopnia indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, którego realizacja wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

Podejmowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie starania dotyczące przemiany życia wychowanek, przywrócenie im utraconej godności, nadanie sensu ich życiu i uczynienie wartościowymi członkami społeczeństwa są zbieżne ze statutową działalnością prowadzoną przez Fundację KGHM Polska Miedź w zakresie:
1) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2) edukacji, oświaty i wychowania;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.