Szkoły

Home / Szkoły

Nauczanie i wychowanie realizowane w naszych szkołach ma na celu pełny rozwój osoby, który prowadzi do wewnętrznej integracji i przygotowuje do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących dalszej edukacji i do właściwych wyborów życiowych.
Specyfika naszych Szkół polega na ścisłym integrowaniu dydaktyki z oddziaływaniami wychowawczymi, terapeutycznymi i resocjalizacyjnymi. Niewielkie zespoły klasowe umożliwiają wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie możliwości intelektualnych i talentów oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i patriotycznych.

Obecnie w strukturze naszego Ośrodka działają następujące szkoły, których Patronką jest Święta Siostra Faustyna:
=> Szkoła Podstawowa klasy VII i VIII,
=> Liceum Ogólnokształcące,
=> Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodzie kucharz, fryzjer
.

Szkoły realizują podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozwijają też umiejętności przygotowujące do egzaminów kompetencyjnych, maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W szkołach branżowych organizowane są pokazy fryzjerskie, degustacje gastronomiczne. Uczennice odwiedzają wystawy, biorą udział w targach gastronomicznych, integrują się z lokalnym środowiskiem społecznym. W ramach wolontariatu oraz praktyk zawodowych, świadczą usługi w zakresie fryzjerstwa.

Bazę dydaktyczną stanowią wyposażone w sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne sale lekcyjne. Ponadto szkoły dysponują pracowniami: gastronomiczną, fryzjerską, salami gimnastyczną i teatralną oraz bogatym zbiorem bibliotecznym.